ภาพบรรยากาศ การลงพื้นที่ของ สาขาการท่องเที่ยว คณะบัชีและวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร ร่วมกับอบต.บางพลีใหญ่ อบรมยุวมัคคุเทศก์ ให้กับน้องๆนักเรียน