ดร.สมศักดิ์   รุ่งเรือง

อธิการบดี


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี       B.S. “Physical Education”  จาก  Alabama A&M University, Huntsville, Alabama, U.S.A.
  • ปริญญาโท      สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (M.P.A.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาเอก     Doctor of Philosophy in Management Adamson University, Manila, Philippines

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

  • ผู้ช่วยครูใหญ่  โรงเรียนอรรถวิทย์
  • ผู้รับใบอนุญาต – ผู้อำนวยการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
  • กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  นานารุ่งเรือง  จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  อรรถวิทย์รุ่งเรือง  จำกัด
  • ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, กรรมการสภาวิทยาลัย เซาธ์อีสท์บางกอก, อธิการบดีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  • ผู้จัดการโรงเรียนอรรถวิทย์

สารจากอธิการบดี

                    วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพียงพอในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้ รู้จักคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรมและรู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพชั้นสูงและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การค้นพบผลิตผลและวิธีการใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยมุ่งเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆที่เปิดสอนหรือผลการวิจัยของสถาบันให้แก่ชุมชนและองค์การต่างๆ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการการค้นคว้าวิจัยระหว่างสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมประเทศชาติ และภูมิภาค

เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นปัจเจกบุคคลที่มีเอกลักษณ์ของตนเองจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ ปลูกฝังและถ่ายทอดมรดกทางศิลปะและประเพณีวัฒนธรรมอันแสดงถึงเอกลักษณ์และอัจฉริยะของบรรพบุรุษในทางสุนทรียภาพและภูมิปัญญาสืบต่อไป

เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปกครองตามวิถีทางประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักรับผิดชอบมีวินัยและเคารพกฎหมาย

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะสากล กล่าวคือ จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษดีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวไปสู่ระดับมาตรฐานสากลเป็นศูนย์การศึกษาในภูมิภาค

เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และไม่มุ่งเน้นการแสวงหากำไรเชิงธุรกิจ