ประวัติความเป็นมาของหอจดหมายเหตุ

เนื่องจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๒ มีอายุยาวนานมา ๒๐ ปี เอกสารส่วนใหญ่ยังคงกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ บางส่วนก็สูญหายตามกาลเวลา การรวบรวมจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ไม่มีการบันทึกภาพกิจกรรมเหตุการณ์ต่างๆที่วิทยาลัยจัดขึ้นหรือจัดร่วมกับหน่วยงานภายนอกวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย จึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำหน่วยงานหอจดหมายเหตุขึ้น ซึ่งเป็นแผนกที่อยู่ในสำนักหอสมุด ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหารวบรวมเอกสารและพัฒนาการของวิทยาลัย หน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ สำนัก คณะสาขาวิชา หน่วยงานพิเศษ คำสั่ง ประกาศ งานและเกียรติคุณของบูรพาคณาจารย์ ผู้อุปถัมภ์ ดุษฎี-บัณฑิตกิตติมศักดิ์  ศิษย์เก่า เหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อวิทยาลัย ประวัติบุคคลสำคัญที่ควร   ยกย่องเชิดชูเกียรติ อาคารสถานที่ แผนที่ แผนผัง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รูปภาพ กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาลัย วิดีทัศน์ประวัติย่อวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ที่สามารถเก็บรวบรวมไว้ได้ในหอจดหมายเหตุ

 

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นที่จัดแสดงหอประวัติ ความเป็นมาของวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง พัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน การบันทึกภาพกิจกรรมที่จัดโดยวิทยาลัย หรือ คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้จัดขึ้น  และรวบรวมเอกสารสำคัญเกี่ยวกับวิทยาลัย เช่น ประวัติบุคคลสำคัญๆ ที่ควรยกย่องเชิดชูเกียรติ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  โล่  รางวัลต่างๆ ฯลฯ

 

 

นักศึกษารางวัลพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

นาย  ธรรมสรณ์   โมราวรรณ

 ความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

สำหรับกระผมแล้ว  รางวัลพระราชทานเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติอันสูงสุดของชีวิต และวงศ์ตระกูลของกระผม อีกทั้งรางวัลพระราชทานที่กระผมได้รับยังเป็นสิ่งย้ำเตือนให้เห็นถึงคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น และตอกย้ำให้กระผมพัฒนาตนเอง ยึดมั่นในความดี ความถูกต้องนั้นต่อไป

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ – สกุล                 นายธรรมสรณ์  โมราวรรณ

สถานศึกษา                คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สังกัด                       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อธิการบดี                  ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษา          อาจารย์จริยา  ศรีจรูญ

บิดา                        นายบุญนาก  โมราวรรณ

มารดา                     นางสายพิน   โมราวรรณ


นักศึกษารางวัลพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

นาง  สาวแวรุสนี  แวหลง

ความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

สำหรับดิฉันแล้ว รางวัลพระราชทาน ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิต เป็นของขวัญอันทรงคุณค่าและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับตนเอง วงศ์ตระกูล สถาบันการศึกษา และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการทำดีแล้วได้ดี ซึ่งความมหัศจรรย์ในครั้งนี้จะเป็นกำลังใจให้ดิฉันดำรงไว้ซึ่งความดีงาม และประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไป

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล                    นางสาวแวรุสนี  แวหลง

สถานศึกษา                คณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สังกัด                       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อธิการบดี                  ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษา           อาจารย์ญาณวัฒน์  พลอยเทศ

บิดา                        นายแวอูเซ็ง  แวหลง

มารดา                     นางแมะ  แวหลง

 

 

ผลงาน/กิจกรรมดีเด่น

  • ได้รับประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นด้านศาสนา และจริยธรรม ระดับอุดมศึกษา จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
  • ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในตำแหน่งประธานฝ่ายวิชาการ
  • เป็นตัวแทนแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ได้รับทุนเรียนดีเยี่ยมจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  • เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ได้เป็นเยาวชนในโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภายใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖