ส่วนงานวิจัย

ประวัติความเป็นมา

สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ    พระชนมพรรษา ชั้น 2 สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัย การวางแผน การพัฒนา และความเป็นสากล จึงได้จัดตั้งฝ่ายวางแผนและพัฒนาขึ้น ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้ภารกิจในด้านการวางแผนและพัฒนา การวิจัย และวิเทศสัมพันธ์มีความชัดเจนขึ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2547 วิทยาลัยได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการตามคำแนะนำของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดังนั้น วิทยาลัยจึงได้ยกฐานะของ “ฝ่ายวางแผนและพัฒนา” เป็น “สำนักวิจัยและพัฒนา”

สำนักวิจัยและพัฒนา มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านวิจัย การวางแผน การพัฒนา และความเป็นสากลให้สนองตอบต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุคปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันกันสูง ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่และสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับลึกและระดับกว้าง ตลอดจนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองได้ มีความสุขในสังคม มีความสามารถชี้นำสังคม พัฒนาสังคมให้ไปสู่สังคมคุณภาพ สังคมการเรียนรู้ สมานฉันท์ ภายใต้กรอบเศรษฐกิจพอเพียงและมีขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมาย

 • วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพและการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ”

 • พันธกิจ

สำนักวิจัยได้กำหนดพันธกิจหลัก 5 ด้าน คือ

  1. ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
  2. จัดสรรงบประมาณในการผลิตผลงานวิจัยของสถาบัน
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่สาธารณะ
  4. ส่งเสริมสมรรถนะนักวิจัย
  5. ส่งเสริมบรรยากาศด้านการวิจัยของสถาบัน
 • เป้าหมาย
  1. มีผลงานวิจัยในแต่ละหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
  2. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
  3. มีนักวิจัยดีเด่น

นโยบายและแนวทางการวิจัยของวิทยาลัย

 1. มุ่งเน้นการพัฒนากลไกการบริหารงานวิจัย เพื่อการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม
 2. มุ่งเน้นการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาประเทศ ที่สวามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ นำไปปฏิบัติ หรือนำไปเป็นแนวทางในการวิจัยต่อยอดโดยให้สอดคล้องกับแนวทางการวัยของชาติ
 3. มุ่งเน้นงานวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานประปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณในระดับชุมชนและระดับชาติ
 4. มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยสถาบัน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
 5. มุ่งเน้นการสร้างนักวิจัย ในทุก ๆ กลุ่มคณะวิชา

ทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศ / คำสั่ง

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เอกสารการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยภายใน

เอกสารรายงานความก้าวหน้าทุนอุดหนุนวิจัยภายใน

เอกสารสมัครนักวิจัยดีเด่น

คู่มือการเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย

ติดต่อสำนักวิจัยและพัฒนา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ชั้น 2 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 298 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : 0-2744-7356-65 ต่อ 202-203

โทรสาร : 0-2398-1356

Facebook : https://www.facebook.com/researchbysbc2016/

วัน/เวลา เปิดทำการ

เปิดทำการวันอาทิตย์ – พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 17.00 น.

หยุดทำการ วันศุกร์ – เสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์