ประวัติความเป็นมา

               วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชนได้ดำเนินงานพันธกิจหลัก ด้านการผลิตบัณฑิต   การเรียนการสอน  การวิจัย  การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และนอกเหนือจากนี้วิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับงานการบริการทางวิชาการ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง  นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  จากความสำคัญดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการที่คล่องตัวตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ใช้ทรัพยากร  เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถตอบโจทย์การประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกจึงจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของวิทยาลัยในการประสานงานสนับสนุน  ส่งเสริมงานบริการทางวิชาการระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน  และนำผลการดำเนินงานมาถ่ายทอดเพื่อปรับปรุง  พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป

นโยบาย

               ผลิตผลงานบริการทางวิชาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน   สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์

              เป็นองค์กรที่ให้บริการทางวิชาการ  ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ปณิธาน

การดำเนินการบริหารจัดการ ทรัพยากร ความรู้ทางวิชาการสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  ตอบสนองได้ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ

ปรัชญา

               บริการวิชาการนำสมัย  ใส่ใจบริการ

พันธกิจ

มุ่งส่งเสริม การให้บริการและการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการโดยผ่านการอบรม  สัมมนา ประชุม จัดนิทรรศการ การศึกษาดูงานทั้งภายใน ภายนอกหน่วยงานและต่างประเทศ การรับให้คำปรึกษา เพิ่มทักษะความรู้งานบริการวิชาการ ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกองค์การ  ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป   ทั้งการบริการวิชาการที่จัดหารายได้และบริการที่ทำโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยดำเนินการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานในการจัดอบรม  สัมมนา จัดหาวิทยากร การศึกษาดูงาน และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายใน ภายนอกองค์การ  ชุมชน และประชาชนทั่วไป
 • เพื่อเป็นการจัดหารายได้ที่พึงได้ของวิทยาลัยที่มาจากงานบริการวิชาการ ตรงตามเป้าหมายและนโยบายของวิทยาลัย

แผนการดำเนินงานตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยฯ จัดให้มีระบบประกันคุณภาพและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยระบบงานประกันคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับสำนัก โดยกำหนดให้ทุกคณะและสำนักดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ ซึ่งมีสำนักวิชาการและสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักบริการวิชาการ ได้กำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพและกลไกประกันคุณภาพของสำนัก คือ การจัดทำแนวปฏิบัติและแผนการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และโครงการสำคัญที่กำหนดในระยะ ๖ ปี ของวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและคุณภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสำนักด้วยตนเอง และเมื่อสิ้นปีการศึกษาโดยมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก (รายงานประจำปี)

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำนักบริการวิชาการ กำหนดจัดทำแผนการดำเนินงานตาม

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสำนักบริการวิชาการ ได้นำมาเพียงบางองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์ประกอบด้านการบริการวิชาการ , องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ เพื่อมาจัดทำแผนการดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีกลไกที่เหมาะสม และรองรับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

สถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการโดยมีสภาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านต่างๆ  ได้กำหนดทางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ที่ต้องการทำให้การบริหารจัดการหน่วยงาน  และบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันทำให้เกิดการพัฒนาองค์การ  ดังนั้นสำนักบริการวิชาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  จึงต้องการพัฒนาสร้างเสริมความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  ส่งเสริมแนวทางสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของสำนักบริการวิชาการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเกิดการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป

การดำเนินการทำงานบริการวิชาการให้มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในสำนักบริการวิชาการ

2) ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมในการทำงานที่สร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

3) ศักยภาพการพัฒนาตนเองเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

4) กิจกรรมที่จะสนับสนุนความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักบริการวิชาการ

5) การสนับสนุนการทำงานขององค์การ

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในสำนักบริการวิชาการ
 • บุคลากรต้องมีความเข้าใจความหมายของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง การจะทำให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้น สำนักบริการวิชาการจะดำเนินการในส่วนการให้ความรู้กับบุคลากร ให้บุคลากรทุกคนต้องอ่าน ค้นคว้า สืบค้น และนำมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  โดยสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงาน และพัฒนาสำนักบริการวิชาการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำไปพัฒนาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้ต่อไป
 • ผลจากการให้บุคลากร อ่าน ค้นคว้า สืบค้น จึงได้นำมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า การจะทำให้สำนักบริการวิชาการ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น เริ่มจากบุคลากรต้องรู้จักบริบทของการทำงานบริการวิชาการ
 • การบริการวิชาการ ควรมีวิธีการในการประชาสัมพันธ์และต้องมีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ นั่นหมายถึง บุคลากรควรมีความรู้เกี่ยวกับการทำงานประชาสัมพันธ์สามารถใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ได้ นอกจากนี้ต้องมีเครือข่ายฯที่มีฝีมือสามารถช่วยในการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี การมีเครือข่ายฯอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นภายในวิทยาลัย

เซาธ์อีสท์บางกอก หรือหน่วยงานภายนอกวิทยาลัยที่มีการทำงานด้านการบริการวิชาการ ซึ่งในขณะนี้มีเครือข่ายฯในชุมชน ได้แก่ อบต.บางพลีใหญ่ อบต.บางปลา กศน.บางปลา กลุ่มสตรี/แม่บ้าน ต.บางปลา ชุมชนสวนเก้าแสน และ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สำหรับการทำโครงการบริการวิชาการ  ควรมีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการเช่น ในโครงการมีวิทยากรที่ได้รับความนิยมหรือมีชื่อเสียง  เนื้อหาของโครงการต้องมีความน่าสนใจ โครงการมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเห็นชัดอย่างเป็นรูปธรรม ทีมงานต้องมีระบบการจัดงานและการประสานงานเป็นอย่างดี  มีการเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการที่เหมาะสมกับระดับของการบริการวิชาการ หรือบางโครงการอาจเป็นโครงการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมในการทำงานที่สร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

-มีความขยัน หมั่นหาความรู้อยู่เสมอ ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสำนักบริการวิชาการ ด้านที่เรียนจบหรือด้านที่ชอบเป็นการส่วนตัวเพราะทั้งหมดสามารถนำมาบูรณาการช่วยทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน  ตื่นตัว ทันโลกทันเหตุการณ์ พร้อมเปลี่ยนแปลง เพื่อความก้าวหน้าของตนเอง – มีความมั่นใจในตนเอง และ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพราะสามารถนำมาปรับปรุงการทำงานของตนเองให้ดีขึ้น

– รักงานบริการ เอาใจเขามาใส่ใจเรา และ มีความ

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

– มีความรักและความสามัคคี ทำงานเป็นทีม

– มีความรับผิดชอบต่องาน และสิ่งที่ตนเองได้ทำ

 • ศักยภาพการพัฒนาตนเองเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

บุคลากรทุกคนมีความมั่นใจในตนเอง สามารถทำงานบริการวิชาการได้เป็นอย่างดี  ในเบื้องต้นอาจจะไม่มีประสบการณ์ด้านงาบริการวิชาการ แต่สามารถเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเองหรือจากการถ่ายทอดของหัวหน้างาน และบุคลากรทุกคนย่อมมีส่วนที่ตนเองถนัด  ดังนั้นต้องนำจุดเด่นที่ตนเองมีและถนัด มาทำงานให้กับหน่วยงาน นอกจากในการหาความรู้แล้ว ต้องรักความก้าวหน้า  จึงหาโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือ การอบรมระยะสั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ให้กับตนเอง และนำความรู้มาช่วยพัฒนาองค์การ

 • กิจกรรมที่จะสนับสนุนความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักบริการวิชาการ

ต้องจัดหาโอกาส ลักษณะงาน สร้างพื้นที่หรือเวทีให้บุคลากรในสำนักบริการวิชาการได้มีการแสดงศักยภาพ กล้าแสดงออกในสิ่งที่สามารถทำได้  โดยมีผู้รู้หรือหัวหน้างานเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำให้การทำงานเป็นระบบและมีขั้นตอน

 • การสนับสนุนการทำงานขององค์การ

– ด้านเวลา โดย ให้อิสระในการบริหารจัดการเวลาสำหรับปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ

– ด้านเอกสาร โดย ลดขั้นตอน การแสดงเอกสารเพื่อแสดงตนในการออกนอกพื้นที่ของทีมบริการวิชาการ

– ด้านงบประมาณ โดย มีงบประมาณประจำปี

ที่ได้รับการอนุมัติ และงบประมาณที่ไม่ทราบล่วงหน้า

โดยต้องสำรองจ่ายก่อน

การส่งเสริมแนวทางสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)   ของสำนักบริการวิชาการ

ประจำปีการศึกษา 2558

     

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

                เนื่องด้วยวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการศึกษาและ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย

                โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและคณะทำงาน ได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ เทคนิคและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย 

                 ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ทำให้ดำเนินงานตามกระบวนการให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

ดังนั้นในปีการศึกษา 2557  ทางสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2557  ขึ้น

โดยยึดตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557  เพื่อกำหนดทิศทาง หลักการ  ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกต่อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักบริการวิชาการ สำหรับในปีการศึกษา 2558  จึงได้ต่อยอด มีโอกาสในการใช้ปฏิบัติจริงเพื่อการสร้างเสริมแนวทาง  การปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงของการดำเนินงานภายในสำนักบริการวิชาการต่อไป

 • วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยงของ

สำนักบริการวิชาการ

1. เพื่อให้สำนักบริการวิชาการ มีผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์

2. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

3. เพื่อสร้างกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในสำนักบริการวิชาการ

4. เพื่อให้มีระบบในการติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

5. เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลตนเองที่ดีภายในสำนักบริการวิชาการ อย่างเป็นรูปธรรม

 • ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

1. บุคลากรขาดความเข้าใจในระบบงานบริการวิชาการ

2. ขาดการรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อการบริการวิชาการ

3. บุคลากรไม่ทราบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการวิชาการที่ชัดเจน

 • มาตรการ/ทางเลือกสำหรับการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

1. การถ่ายทอดงาน จากหัวหน้าสู่ลูกน้อง

2. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน การบริการวิชาการ

3. ดำเนินการงานเก็บรวบรวมฐานข้อมูลให้สามารถสืบค้นได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว

4. ค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และนำความรู้ที่ได้ มาประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน

5. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2558

การประเมินผลภายหลังจากได้ดำเนินการตามแผนการบริการความเสี่ยง จะพบว่า.บุคลากรขาดความเข้าใจในระบบงานบริการวิชาการ  จะมีการอบรมหาความรู้ตลอดทั้งปี รวมทั้งออกพื้นที่ทำโครงกาบริการวิชาการ เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงานบริการวิชากา  การติดต่อพบปะ ประสานงานผู้คน จึงมีระดับความเสี่ยง น้อย แต่ทั้งนี้บุคลากรหากมีอัตราการเข้าออกสูง  ก็จำเป็นต้องมีการฝึกและแนะนำการทำงานให้กับบุคลากรใหม่  สำหรับการขาดการรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อการบริการวิชาการ  ในปีการศึกษา 2558 นี้ สำนักบริการวิชาการได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารในแฟ้มงาน และ รูปภาพบางส่วนในเฟซบุคของสำนัก  ซึ่งรวบรวมภาพการทำโครงการ กิจกรรมของสำนักฯ  นอกจากนี้รวบรวมเอกสารบันทึกข้อความ หรือเอกสารโครงการ โดยได้มีการจัดเรียงอยู่ในแฟ้มข้อมูลกลาง และแฟ้มโครงการเฉพาะเรื่อง อย่างเป็นระบบ สามารถค้นหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  และสำหรับบุคลากรไม่ทราบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการวิชาการที่ชัดเจน สืบเนื่องจากการดำเนินการทำโครงการต่างๆ ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ในปีการศึกษา 2558 นี้ จะเน้นที่การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด  ส่วนเกณฑ์การประกันภายนอก ยังอาจจะให้ความสำคัญไม่มาก เพราะหน่วยงานของ สมศ.เอง อาจจะต้องมีการปรับตัวบ่งชี้ในระดับอุดมศึกษาเสียก่อน เมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันจึงจะนำมาใช้ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป

การประเมินความเสี่ยงของสำนักบริการวิชาการในภาพรวมแล้วพบว่าประเด็นที่ต้องให้ความสนใจคือเรื่องของการชี้แจงให้บุคลากรทราบเกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อความชัดเจนในการทำโครงการต่างๆ  รองลงมาคือการให้ความรู้ของการทำโครงการบริการวิชาการ และ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องทำให้เป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการค้นหา ทั้งบุคลากรใน และ บุคลากรภายนอกสำนักบริการวิชาการ      

การสร้างเสริมแนวทางการปฏิบัติงาน

เพื่อลดความเสี่ยงของการดำเนินงาน

ภายในสำนักบริการวิชาการ

ประจำปีการศึกษา 2558

เครือข่ายความร่วมมือของสำนักบริการวิชาการ

-องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

-เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-หมู่บ้านสวนเก้าแสน หมู่9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

-โรงเรียนวัดบางพูน เขตพื้นที่ จ.ปทุมธานี

-รร.คลองบางปิ้ง

-รร.คลองมหาวงก์

-รร.คลองบางกระบือ

-รร.วัดด่านสำโรง

-รร.วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

-รร.คลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง)

-รร.สุเหร่าบางกะสี

-รร.วัดนาคราช

-รร.เตรียมปริญญานุสรณ์

-มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

-มหาวิทยาลัยรังสิต

-มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

-เกษตรอำเภอ

-กศน.บางปลา