สิ่งแวดล้อมสีเขียว (Green and Clean College)


                 แม้วิทยาลัยเซาธ์อีสท์จัดตั้งอยู่ย่านธุรกิจที่กำลังขยายตัวของกรุงเทพมหานคร แต่วิทยาลัยให้ความสำคัญเกี่ยวกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ความเขียวขจีของแมกไม้ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและร่มรื่นเหมาะสมกับสถานศึกษาระดับสูง