สมุนไพร บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย

สมุนไพร สามารถนำเอามาปรุงเป็นยารักษาโรคต่าง ๆ ได้ดีมาก โดยเฉพาะโรคสามัญธรรมดา อันเป็นพื้นฐานที่พบกัน

เพิ่มเติม

 

โยคะ สำหรับผู้เริ่มต้น

แนวทางการฝึกหัดบริหารกายกับใจที่เป็นไปอย่างปลอดภัยและเข้าถึงท่าบริหารเบื้องต้น เทคนิคการหายใจ สอนให้รู้จักการผ่อนคลาย มีสมาธิ

เพิ่มเติม

 

ฝังเข็ม

รวบรวมทั้งความรู้ การฝังเข็ม แบบจีนโบราณ ซึ่งมีหลักการและแนวคิดแบบจีนดั้งเดิมกับการฝังเข็มแนวใหม่

เพิ่มเติม

สิ่งที่น่าสนใจ

ฐานข้อมูล (Database)

EBSCO HOSTEmeraldinsightThai Library Integrated Systemศูนย์วิจัยกสิกรไทยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยAtoZworldBusinessSBC eLibraryคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

วิทยาเขตบางนา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 3 298 ถ.สรรพาวุธ เขต/แขวง บางนา กทม. 10260

เปิดบริการ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 19.00 น.

วิทยาเขตบางพลี อาคารรุ่งเรือง 1 ชั้น 2 บางพลี-ตำหรุ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เปิดบริการ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ปิดทำการวันศุกร์-วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Ask a librarian
E-mail: library_sbc@hotmail.com, library.southeast57@gmail.com
Tel: 02-744-7356 ต่อ 148-150
Fax: 02-398-1356


เครือข่ายห้องสมุดสีเขียวอักขราวิสุทธิ์Digital Libraryศูนย์คุณธรรมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน


ประวัติสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เปิดดำเนินการพร้อมกับวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2542 มีฐานะเทียบเท่าคณะ สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ณ บริเวณชั้น 3 เป็นที่ทำการ ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2544 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์วิทยบริการ” เป็น “สำนักวิทยบริการ” และในปีพ.ศ. 2554 ได้ขยายพื้นที่การให้บริการมายังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ   พระชนมพรรษา บริเวณชั้น 3 และเปลี่ยนชื่อจาก “สำนักวิทยบริการ” เป็น “สำนักหอสมุด” ในปีการศึกษา 2558 ได้ทำการขยายพื้นที่การให้บริการขึ้นอีกหนึ่งแห่ง คือ วิทยาเขตบางพลี โดยใช้พื้นที่อาคารรุ่งเรือง 1 ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้า และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่มีส่วนสนับสนุนและช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการให้กับการจัดการเรียนการสอนและพร้อมให้บริการต่าง ๆ ครบถ้วนเต็มประสิทธิภาพ แก่คณาจารย์และนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในอนาคตตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

สำนักหอสมุด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้จัดบริการสารสนเทศให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไปในด้านต่าง ๆ เช่น บริการอ่าน บริการยืม-คืน สิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า ข้อมูล เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น โดยสำนักหอสมุดได้มีการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับหลักสูตรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ

วิสัยทัศน์

“เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

 

ปรัชญา

“แหล่งความรู้ก้าวไกล นำสมัยด้วยเทคโนโลยี บริการอย่างมิตรไมตรี นำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน”

 

         ปณิธาน

“สำนักหอสมุด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มุ่งมั่นเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและพัฒนาพร้อมให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้บริการ”

  พันธกิจ

 1. จัดหา จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรของวิทยาลัย
 2. นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบงานห้องสมุดเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
 3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและเครือข่ายงานห้องสมุด เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างคุ้มค่า
 4. ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 5. ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของสถาบัน
 2. จัดหา รวบรวมสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัย
 3. เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติ
 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุกและให้บริการแก่ผู้ใช้ด้วยหัวใจ (Service Mind)
 6. เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

การบริการของสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดให้มีบริการทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการดังนี้

 • บริการยืม – คืนหนังสือ ผู้ใช้บริการที่ต้องการขอยืมหนังสือหรือเอกสารออกนอกสำนักหอสมุด ต้องปฎิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดอย่างเคร่งครัด
 • บริการวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ สำนักหอสมุด ได้ให้บริการวารสารนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง โดยสามารถยืมอ่านได้ภายในสำนักหอสมุด กรณีที่ผู้ใช้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษา สำนักหอสมุดจะให้ยืมฉบับย้อนหลังออกภายนอกได้
 • บริการหนังสือสำรอง เป็นบริการที่จัดขึ้น เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่งขอให้สำนักหอสมุด จัดหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ใช้ประกอบการสอนไว้ให้นักศึกษาได้ใช้โดยทั่วถึงกันและให้ยืมตามเวลาซึ่งได้กำหนดขึ้น
 • บริการจองหนังสือ ในกรณีที่ผู้ใช้หาเอกสารจากชั้นหนังสือไม่พบ เนื่องจากมีผู้ใช้อื่นยืมไป สามารถทำการจองหนังสือเล่มดังกล่าวได้ในแบบฟอร์มการจองหนังสือ เจ้าหน้าที่จะทำการค้นข้อมูลกำหนดส่งคืนหนังสือเล่มดังกล่าวให้ทราบโดยผู้ใช้จะต้องมารับเอกสารตามกำหนดเวลา
 • บริการทางวิชาการ มีการแนะนำและจัดทำคู่มือการใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้บริการแก่ผู้ใช้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง มีการจัดแนะนำการใช้ห้องสมุด  ซึ่งจัดในทุกภาคการศึกษา การจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูล การจัดพิมพ์คู่มือต่าง ๆ แนะนำวิธีการใช้บริการ การจัดนิทรรศการ เนื่องในวาระต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและบริการนำชมระบบงานห้องสมุด
 • บริการสื่อโสตทัศน์ สำนักหอสมุดได้จัดบริการสื่อโสตทัศน์ เพื่อช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตลอดจนการบริการให้ยืมสื่อโสตทัศน์ โดยให้ยืมใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกสำนักหอสมุด
 • บริการยืมระหว่างวิทยาเขต เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการอยู่วิทยาเขตอื่น โดยผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความต้องการยืมระหว่างวิทยาเขตได้ที่สำนักหอสมุด
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด จัดให้มีบริการยืมหนังสือ เอกสารต้นฉบับ มีการสำเนาเอกสารจากบทความในวารสารและเอกสารประเภทอื่น ๆ ซึ่งไม่มีในสำนักหอสมุดแต่มีที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยทางสำนักหอสมุดจะเป็นสื่อกลางในการยืมให้ โดยผู้ใช้สำนักหอสมุดจะต้องกรอกแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด และปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ยืมอย่างเคร่งครัด
 • บริการตอบคำถามแนะนำการอ่านและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการการตอบคำถาม และแนะนำแหล่งที่มาของคำตอบด้วยการใช้หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ ในเรื่องความรู้เฉพาะสาขาหรือความรู้ทั่วไป แนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้คู่มือช่วยการค้นคว้าต่าง ๆ เช่น ดรรชนี  บรรณานุกรม  แนะนำการศึกษาค้นคว้า เพื่อการทำรายงาน ภาคนิพนธ์และวิทยานิพนธ์
 • บริการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุด/บริการอินเทอร์เน็ต/WIFI สำนักหอสมุดได้จัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และพื้นที่ในการใช้บริการคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีบริการการสืบค้นข้อมูลและการบริการสารสารเทศ ตลอดจนการจัดหาฐานข้อมูลสำเร็จรูปเข้ามาใช้ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีบริการสัญญาณ WIFI เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น โน๊ตบุ๊คส์ สมาร์ทโฟน แท๊ปเล็ท เป็นต้น
 • บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทาง Home Page ของสำนักหอสมุด โดยสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลภายในห้องสมุดและเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์ห้องสมุดอื่นๆ ได้
 • บริการฐานข้อมูลวารสาร เป็นรายการบรรณานุกรมของบทความวารสารภาษาไทย ที่ห้องสมุดเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเพื่อใช้สืบค้นบทความวารสาร
 • บริการฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย สำนักหอสมุดได้จัดหามาให้บริการไม่ว่าจะเป็นโดยการจัดซื้อและเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 • บริการความรู้สู่ชุมชน ห้องสมุดมีการส่งเสริมการจัดหาหนังสือและส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน ด้วยการจัดกิจกรรม การจัดอบรมระยะสั้น ให้แก่โรงเรียน วิทยาลัยและชุมชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ การสืบค้นสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น การจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนในชุมชน และโรงเรียนท้องถิ่นในชนบทร่วมกับโครงการค่ายอาสาเป็นประจำทุกปีเพื่อการบริการแหล่งความรู้สุ่ชุมชน
 • บริการหอจดหมายเหตุ เป็นการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพัฒนาการของวิทยาลัย แสดงเกียรติคุณของบูรพาคณาจารย์ ผู้อุปถัมภ์ ศิษย์เก่า  เหตุการณ์สำคัญ ประวัติบุคคลสำคัญ อาคารสถานที่ รูปภาพ กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาลัย วีดิทัศน์ประวัติย่อวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เป็นต้น
 • บริการห้องประชุม/Self Study สำนักหอสมุด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้จัดบริการ สถานที่เพื่อใช้ประชุมเฉพาะกลุ่ม และสถานที่สำหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งสามารถใช้บริการได้ทั้งบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ผู้ขอใช้บริการติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการ
 • บริการ Multimedia Room เป็นบริการห้องชมภาพยนตร์เพื่อใช้ในการฉายวีดิทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน การบันเทิง มีทั้งสารคดี ภาพยนตร์ โดยเปิดให้บริการทุกวันทำการ ซึ่งผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการ
 • บริการ Creative Space สำนักหอสมุดได้จัดสถานที่เพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ นักศึกษา ซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ มีพื้นที่ที่สร้างประสบการณ์ และโอกาส ในการพัฒนาตามวัย และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
 • บริการพิมพ์เอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดได้จัด เชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์เอกสารที่ได้จากการสืบค้นหรือการทำรายงานซึ่งมีอัตราค่าบริการตามประกาศของสำนักหอสมุด

การยืมระหว่างห้องสมุด

เป็นบริการพิเศษที่สำนักหอสมุดจัดให้มีบริการยืมหนังสือเอกสารต้นฉบับ มีการถ่ายเอกสารจากบทความในวารสารและเอกสารประเภทอื่นๆ ซึ่งไม่มีในสำนักหอสมุดวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก แต่มีที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยทางสำนักหอสมุดจะเป็นสื่อกลางในการยืมให้ โดยผู้ใช้สำนักหอสมุดจะต้องกรอกแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด และปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ยืมอย่างเคร่งครัด

 แนวปฏิบัติการยืมระหว่างห้องสมุด

 1. ผู้ขอใช้บริการต้องทราบรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจากห้องสมุดที่จะขอยืม ซึ่งได้มีการติดต่อกับบรรณารักษ์ห้องสมุดนั้นเพื่อขอยืมระหว่างห้องสมุดแล้ว
 2. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการยืมระหว่างห้องสมุดได้ที่แผนกบริการ สำนักหอสมุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (ชั้น 3) พร้อมมอบบัตรประจำตัวให้บรรณารักษ์เพื่อเป็นหลักฐาน
 3. แผนกบริการจะออกแบบฟอร์มขอรับบริการการยืมระหว่างห้องสมุดพร้อมสำเนา 1 ชุดประทับตราห้องสมุดของผู้ยืมและมีลายเซ็นของบรรณารักษ์ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการใช้แบบฟอร์มให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 4. ผู้ขอรับบริการนำแบบฟอร์มขอรับบริการยืมระหว่างห้องสมุดที่บรรณารักษ์ออกให้ ไปติดต่อขอยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดที่ให้ยืมด้วยตนเองและต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องสมุดนั้นอย่างเคร่งครัด
 5. เมื่อส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ห้องสมุดที่ให้ยืมเรียบร้อยแล้ว นำสำเนาแบบฟอร์มขอรับบริการยืมระหว่างห้องสมุดที่มีลายเซ็นรับคืนของบรรณารักษ์ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราห้องสมุดที่ให้ยืม มาคืนแก่บรรณารักษ์แผนกบริการ พร้อมรับบัตรประจำตัวคืน
 6. ในกรณีผู้ใช้บริการขอยืมในนามของสถาบันหรือหน่วยงานอื่น จะต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าของหน่วยงานนั้นเป็นหลักฐานการขอยืมและมอบบัตรประจำตัวแก่บรรณารักษ์ ส่วนนักศึกษาจะต้องมีหนังสือรับรองจากคณบดี หรือหัวหน้าภาควิชามาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา
 7. ในกรณีที่ใช้ทรัพยากรสารสนเทศยังไม่เสร็จตามกำหนดส่ง อนุญาตให้ยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน โดยผู้ยืมต้องมาติดต่อด้วยตนเองและลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด

การยืมระหว่างวิทยาเขต

 

ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างวิทยาเขตสำนักหอสมุด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

 1. ผู้มีสิทธิใช้บริการยืมระหว่างวิทยาเขต

1.1 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

1.2 นักศึกษา

 1. ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ยืม

ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ตามระเบียบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุด

 1. แนวปฏิบัติการยืมระหว่างวิทยาเขต

3.1 ผู้ขอใช้บริการต้องทราบรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ

3.2 กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการยืมระหว่างวิทยาเขตได้ที่สำนักหอสมุด

3.3 ผู้ขอรับบริการต้องมาติดต่อรับทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดด้วยตนเอง ซึ่งจะมีการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศในวันอาทิตย์

3.4 ในกรณีที่ใช้ทรัพยากรสารสนเทศยังไม่เสร็จตามกำหนดส่ง อนุญาตให้ยืมต่อได้อีก 2 ครั้ง

โดยผู้ใช้บริการสามารถโทรมายืมทรัพยากรสารสนเทศต่อทางโทรศัพท์ได้ หรือ เฟสบุ๊คส์ : สำนักหอสมุด เซาธ์อีสท์บางกอก หรือไปที่ http://www.southeast.ac.th คลิกที่สำนักหอสมุด

 1. เวลาให้บริการยืมระหว่างวิทยาเขต
 •             อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (ชั้น 3)

วันอาทิตย์  :  08.00 – 17.00 น.

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี : 08.00 – 19.00 น.

ปิดบริการวันศุกร์  -เสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • วิทยาเขตบางพลี

เปิดบริการเฉพาะวันอาทิตย์  :  08.00 – 17.00 น.

 1. บทลงโทษ

ผู้ยืมจะต้องยึดถือแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิการยืมครั้งต่อไปและจะต้องดูแลรักษาสภาพทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมนั้นให้ดีที่สุด ถ้าชำรุดสูญหายผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด