สำนักวิชาการ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

สำนักวิชาการวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเปิดดำเนินการพร้อมกับวิทยาลัยเมื่อวันที่29 มีนาคม2542มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาและให้เป็นฝ่ายสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัย สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการโดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคารเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชั้น2 เป็นที่ทำการและมีผู้อำนวยการสำนักวิชาการและผู้ช่วยผู้ผู้อำนวยการสำนักวิชาการเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหาร และการดำเนินงานของสำนักให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์

ปรัชญา

มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ เสริมสร้างคุณภาพการศึกษา

ปณิธาน

สำนักวิชาการมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานวิชาการให้ถึงพร้อมทั้งคุณวุฒิคุณธรรมและคุณค่า

วิสัยทัศน์

สำนักวิชาการ มุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนามาตรฐานวิชาการของวิทยาลัย  โดยร่วมมือและประสานงานกับทุกคณะวิชาในอันที่จะเสริมสร้างมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ

พันธกิจ

สำนักวิชาการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกมีพันธกิจที่จะต้องดำเนินการดังนี้

 1. จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆที่วิทยาลัยเปิดทำการสอน
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 3. ประสานการพัฒนาหลักสูตร ติดตามประเมินผล ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. และองค์กรวิชาชีพ
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพ
 5. กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
 2. เพื่อให้บริการข้อมูลด้านวิชาการแก่อาจารย์และนักศึกษา
 3. เพื่อดำเนินงานด้านมาตรฐานวิชาการ และการประกันคุณภาพตามแนวปฏิบัติของวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 4. เพื่อดำเนินงานด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
 5. เพื่อให้บริการและประสานงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแก่คณาจารย์
 6. ดูแลและควบคุมระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

การขับเคลื่อนแผนตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

                 ในปีการศึกษา2557สำนักวิชาการได้ร่วมขับเคลื่อนแผนตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของวิทยาลัย ดังนี้วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกมียุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาวิทยาลัยทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1       พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2       พัฒนาบัณฑิตใหม่ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ SBC และอัตลักษณ์ของ SBC

ยุทธศาสตร์ที่ 3       พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4       พัฒนาระบบการวิจัยให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5       พัฒนาระบบบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6       พัฒนาการทำนุบำรุง อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 1       การพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ 2       การพัฒนาทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 3       การบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าและบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 1       การพัฒนาระบบและกระบวนการรับนักศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2       การพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3       ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่ 1       การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 2       การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่ 3       การพัฒนาระบบประเมินผลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัย

กลยุทธ์ที่ 1       การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 2       การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

กลยุทธ์ที่ 3       การส่งเสริมและพัฒนาวิจัยบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1       การบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 1       การพัฒนาระบบการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 2       การอนุรักษ์และพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 3       การนำไปสู่กระบวนการเรียนการสอน

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

สำนักวิชาการ กำหนดจัดสรรงบประมาณปีการศึกษา 2558 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามภารกิจ พันธกิจกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักวิชาการ ดังนี้

 1. งบประมาณวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง เพื่อใช้บริหารจัดการสำนักวิชาการ
 2. งบประมาณดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของสำนักวิชาการเพื่อใช้ในการบริหารจัดการดำเนินการตามกลยุทธ์จุดเน้น โครงการ กิจกรรมโดยสำนักวิชาการ
 3. งบประมาณสำนักวิชาการ จัดทำขึ้นเพื่อให้วิทยาลัยใช้ในการบริหารจัดการวิชาการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่คุ้มค่า

ปัจจัยความสำเร็จ

 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการทำงาน แบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
 3. เรียบเรียงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานวิชาการศึกษาอย่างชัดเจน
 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล

กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ

 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมายแก่บุคลากรทุกระดับ รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานหลัก เจ้าภาพรองและผู้สนับสนุนพร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์
 4. ดำเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
 5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบ โดยติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผล 1 ปี สิ้นสุดปีการศึกษา

ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุดสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักวิชาการ โดยการดำเนินงานจะต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์งบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณของวิทยาลัย

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร

กรอบและแนวทางการจัดทำหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดยขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

แผนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรต้องเป็นไปตามแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรซึ่งบรรจุในแผนพัฒนาวิทยาลัย หากหลักสูตรใดที่ต้องการพัฒนาขึ้นมาใหม่แต่ยังไม่มีการบรรจุไว้ในแผนของวิทยาลัย คณะต้องนำเสนอต่อวิทยาลัย เพื่อบรรจุไว้ในแผนของวิทยาลัย

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

คณะต้องเสนอวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เรียกว่าคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน ผู้ใช้บัณฑิต 1 คน หากหลักสูตรใดมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพรวมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนเพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบของการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร แสดงในตัวอย่างคำสั่งคำแต่งตั้งเอกสารหมายเลข 1 – 3

การเขียนโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

คณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ต้องจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการจัดทำหลักสูตรจากวิทยาลัย รายละเอียดในการจัดทำโครงการ เป็นไปตามแบบฟอร์มเสนอโครงการของวิทยาลัย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรตามการเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัย

การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และความต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตร

การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร จำเป็นต้องศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร โดยการทำวิจัยเชิงสำรวจ หรือสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีหัวข้อในการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 2. ด้านความรู้
 3. ด้านทักษะทางปัญญา
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้ควรศึกษาถึงความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่การพิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง หรือตอบแบบสอบถามในการทำวิจัย ควรพิจารณาทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ เวลา และควรมีระดับความเชื่อมั่นที่เชื่อถือได้

 การทำแผนบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจะศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเตรียมการวางแผนป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น เช่น จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ไม่เป็นที่ต้องการตลาดของแรงงานเป็นต้น

การวิพากษ์หลักสูตร

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรอย่างน้อย 2 ครั้งสำหรับหลักสูตรพัฒนาขึ้นใหม่ หรือ อย่างน้อย 1 ครั้ง สำหรับหลักสูตรปรับปรุง โดยควรมีผู้เข้าร่วมวิพากษ์ดังนี้

 1. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
 2. ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
 3. ผู้ใช้บัณฑิต
 4. นักศึกษาปัจจุบัน และ/หรือศิษย์เก่าของหลักสูตร

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ต้องจัดทำรายงานการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำ มคอ.2 และใช้ข้อมูลจากการวิพากษ์ไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหม่สมบูรณ์ต่อไป

การนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการและสภาวิทยาลัย

การนำเสนอหลักสูตรเพื่อให้สภาวิชาการและสภาวิทยาลัยอนุมัติ จะดำเนินการได้หลังจากคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร แก้ไข มคอ.2 ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการตรวจสอบของสำนักวิชาการ

การนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 5-10 นาที คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ต้องจัดทำไฟล์นำเสนอ และส่งให้ผู้จัดการประชุมสภา (สภาวิชาการติดต่อสำนักวิชาการ สภาวิทยาลัยติดต่อสำนักงานสภาวิทยาลัย) ก่อนประชุม อย่างน้อย 2 สัปดาห์ มีรายละเอียดในการนำเสนอดังนี้

 1. ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมวิพากษ์หลักสูตร
 3. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 4. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
 5. โครงสร้างหลักสูตร
 6. รายงานผลการวิจัย/ผลการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อสาขาวิชา
 7. กรณีที่เป็นหลักสูตรปรับปรุงให้นำเสนอข้อเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง