ประกาศ

เกี่ยวกับสำนัก

สำนักยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ของแผน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเป็นการพัฒนานักศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ

สำนักยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล เป็นหน่วยงานขนาดกลาง สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มีผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหาร และดำเนินงานของสำนัก

สำนักยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล มีวัตถุประสงค์สำคัญ

๑) เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การพัฒนาของแผน เพื่อการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ รวมถึงการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์สู่การจัดทำแผน

๒) เพื่อบูรณาการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ทุกปี

๓) เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุในแผน และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

๔) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผน

๕) รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนต่อวิทยาลัยฯ ทุกไตรมาส และสภาวิทยาลัยอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง


ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา: ยุทธศาสตร์ พัฒนาสู่สากล

ปณิธาน: บูรณาการการพัฒนา ด้วยยุทธศาสตร์แบบมืออาชีพ

วิสัยทัศน์: สำนักยุทธศาสตร์และติดตามประเมิน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากล
พันธกิจ:

 • ศึกษาบริบทอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และของสถาบัน
 • พัฒนากรอบแผนและจัดทำแผนทุกระดับและประเภทด้วยการบูรณาการทรัพยากรและ ความร่วมมือจากทุกฝ่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลด้วยระบบคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ
 • ติดตาม กำกับการดำเนินกิจกรรม/โครงการให้ขับเคลื่อนไปตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
 • พัฒนาและขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายให้บรรลุผลทั้งในด้านแผนการดำเนินงานและ ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้
 • ดำเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสภาบันและพันธกิจของแผนฯและพัฒนา

โครงสร้างของสำนักยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

 • การจัดการความรู้
 • การจัดการความเสี่ยง
 • แผนการปฏิบัติงานของสำนัก
 • แผนระดับสถาบัน
 • แผนระดับชาติ

ห้อง 1214 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก