สำนักประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ  โดยได้ประกาศนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  และแนวปฏิบัติเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2544 จากนั้นได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งด้านการเผยแพร่และทำความเข้าใจรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษานั้น วิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับวิทยาลัย และระดับคณะ / สำนัก / หน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยมีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานงานหรือเป็นกลไกในการประกันคุณภาพ

ปัจจุบันฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการยกฐานะเป็นสำนักประกันคุณภาพการศึกษา                  ทำหน้าที่ประสานงานกลางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษาและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนงาน

ปรัชญา

ตรวจสอบ ประกัน พัฒนา คุณภาพ

ปณิธาน

   สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งใช้หลักการและกลไกการประกันคุณภาพ  เป็นเครื่องมือใน               การติดตาม ตรวจสอบ ประกัน พัฒนา

วิสัยทัศน์

สำนักประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสร้างองค์กรแห่งคุณภาพ ภายใต้นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 3 ประการ

  1. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยมุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
  2. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มีนโยบายที่จะให้คณะวิชา และหน่วยงานภายในวิทยาลัยดำเนินการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานสากล โดยมุ่งให้ทุกหน่วยงานพัฒนาทางระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้เหมาะสมตามเกณฑ์ เงื่อนไข ความพร้อมและความจำเป็นอื่น ๆ
  3. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มีนโยบายให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดให้มีการทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่ต่อสาธารณชน

พันธกิจ

พันธกิจของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา คือ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ  และการพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

วัตถุประสงค์และแผนงาน

1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัย

2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

4. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและเผยแพร่การประกันคุณภาพของวิทยาลัยให้ชุมชนและสังคมได้รับทราบ

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ตามสาระสำคัญที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2553 โดยวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน อันแสดงถึงปณิธานและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติในการดำเนินภารกิจหลักของวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพเป็นไปอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน จึงได้กำหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ดังนี้

1) มีแผนและนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยมุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2) มีแผนและนโยบายที่จะให้สถาบัน คณะ สาขาวิชา หน่วยงานภายในวิทยาลัย และนักศึกษา ดำเนินการการมีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานสากล โดยมุ่งให้ทุกหน่วยงาน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของนักศึกษาพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพให้เหมาะสมตามเกณฑ์ เงื่อนไง ความพร้อม และความจำเป็นอื่นๆ

3) มีแผนและนโยบายให่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดให้มีการทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่ต่อสาธารณชน

4) มีแผนและนโยบายในการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดยให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดทำโครงการด้านวิชาการ บริการวิชาการ บำเพ็ญประโยชน์หรือโครงการกิจกรรมอื่นๆ โดยใช้กระบวนการคุณภาพ เช่น 5 ส. วงจรการประกันคุณภาพ P D C A ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษา

ประกาศ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552

แผนปฏิบัติการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

แผนปฏิบัติการ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ

รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน