นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ตามสาระสำคัญที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฏกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2553 โดยวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน อันแสดงถึงปณิธานและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติในการดำเนินภารกิจหลักของวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพเป็นไปอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน จึงได้กำหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ดังนี้

1) มีแผนและนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยมุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2) มีแผนและนโยบายที่จะให้สถาบัน คณะ สาขาวิชา หน่วยงานภายในวิทยาลัย และนักศึกษา ดำเนินการการมีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานสากล โดยมุ่งให้ทุกหน่วยงาน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของนักศึกษาพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพให้เหมาะสมตามเกณฑ์ เงื่อนไง ความพร้อม และความจำเป็นอื่นๆ

3) มีแผนและนโยบายให่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดให้มีการทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่ต่อสาธารณชน

4) มีแผนและนโยบายในการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดยให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดทำโครงการด้านวิชาการ บริการวิชาการ บำเพ็ญประโยชน์หรือโครงการกิจกรรมอื่นๆ โดยใช้กระบวนการคุณภาพ เช่น 5 ส. วงจรการประกันคุณภาพ P D C A ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษา

ประกาศ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ

รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน

การจัดการความรู้

ปี 2561

ปี 2561

กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ : [ขั้นตอนการขอพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ]

– วีดิทัศน์ เพื่อประกอบการบรรยาย
– Flowchart นำเสนอกระบวนการ
– Brochuce คุณสมบัติของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
– เกมส์ Kahoot สร้างความบันเทิงที่แฝงสาระ