ประวัติความเป็นมา

สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ตั้งอยู่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ         พระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ชั้น 1 โดยได้เปิดดำเนินการพร้อมกับวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2542  เป็นฝ่ายให้การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ด้านกิจกรรมของนักศึกษา        ทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

โดยใช้พื้นที่ บริเวณชั้น 1 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เป็นที่ทำการโดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินงาน

ที่ตั้ง

สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคารเฉลิมพระเกียรติ          พระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ เลขที่ 290 ซอยเชษฐา ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ  10260

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

คุณวุฒิ คุณธรรม  คุณค่า

ปณิธาน

“มุ่งมั่น พัฒนานักศึกษา ก้าวไกลสู่บัณฑิตในอุดมคติไทย

วิสัยทัศน์

สำนักกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีสมรรถนะระดับมาตรฐานสากล  ทั้งด้านการวางแผนงาน การจัดกิจกรรม การสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ

พัฒนานักศึกษาสู่ระดับสากล  มีจิตอาสา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาระงานสำนักกิจการนักศึกษา

สำนักกิจการนักศึกษา มีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ                และนโยบายของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อีกทั้งยังมีหน้าที่ควบคุม ดูแลนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย     ตามนโยบายของวิทยาลัย และทำหน้าที่ในการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในวิทยาลัย และภายนอก ซึ่งนักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และได้เรียนรู้การทำงานจากโครงการต่าง ๆ

แผนการปฏิบัติงานของสำนักกิจการนักศึกษา

กรณีตักเตือนนักศึกษากระทำการผิดระเบียบในวิทยาลัยหรือพฤติกรรมเสี่ยงและไม่เหมาะสม

– เตือนครั้งที่1 ผู้ดำเนินการ เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา

– เตือนครั้งที่2 ผู้ดำเนินการ ผช.สำนักกิจการนักศึกษา

– เตือนครั้งที่3 ผู้ดำเนินการ  อ.ที่ปรึกษา/ผอ.สำนักกิจการ/ผช./รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/อธิการบดี

3 ขั้นตอนในทางปฏิบัติและการจัดการ

1.การแต่งกายนักศึกษา ตักเตือน 3 ครั้ง ส่งดำเนินเรื่องถึง อ.ที่ปรึกษา

2.กระทำความผิดไม่ร้ายแรง

(การแต่งกายผิดระเบียบหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสถาณศึกษา เช่น,สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ,เล่นการพนัน.ดื่มสุรา)

– ตักเตือน 2 ครั้ง ส่งดำเนินเรื่องถึง อ. ที่ปรึกษา

3.กระทำความผิดร้ายแรง (มีสารเสพติดทุกชนิดหรือการทำร้ายร่างกายขั้นรุนแรงและพกพาอาวุธ)

– ส่งดำเนินเรื่องถึง อ. ที่ปรึกษา และ ผอ.สำนักกิจการนักศึกษา

ผช./รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/อธิการบดี