ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสหกิจศึกษา

          วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาตั้งแต่พุทธศักราช 2550 ตามประกาศนโยบายให้การสนับสนุนของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นโดยระยะแรกของการดำเนินงานเป็นการศึกษากระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา และต่อมาในพุทธศักราช 2552 คณะบริหารธุรกิจเป็นหน่วยงานแรกที่ได้ดำเนินงานสหกิจศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จำนวน 5 คน เป็นนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 คน และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 3 คน

ต่อมาในพุทธศักราช 2554 ผู้บริหารวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับงานสหกิจศึกษาและเพื่อรองรับการขยายงานและพัฒนางานสหกิจศึกษาของวิทยาลัยฯ จึงได้มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานสหกิจศึกษาใหม่ โดยให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสหกิจศึกษาขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2554 และให้บริหารงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สหกิจศึกษาคือ

สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย จะตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา และในการปฏิบัติงานนักศึกษาจะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานประจำหรือพนักงานทดลองงานของสถานประกอบการ

นอกจากนั้นสหกิจศึกษายังถือเป็นกลไกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการอีกด้วย

ปรัชญา

รู้จริง ปฏิบัติจริง ต้องสหกิจศึกษา

ปณิธาน

ให้บริการและส่งเสริม เพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

อัตลักษณ์คณะหรือสำนัก

ความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม

เอกลักษณ์คณะหรือสำนัก

สร้างสรรค์สังคม

พันธกิจ

  1. จัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา และตรงกับสาขาวิชาชีพ
  2. จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาในทุกๆ ด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนไปปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา
  3. ประสานการนิเทศงานสหกิจศึกษาได้อย่างทันท่วงที ถูกต้อง แม่นยำ สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  4. พัฒนาอาชีพนักศึกษาที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพจากการไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อชุมชนสังคม และ ประเทศชาติ
  3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการและวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  4. เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและตอบสนองกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

นโยบายศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสหกิจศึกษา
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เพื่อให้การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สามารถพัฒนาคุณภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ คือ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาที่ศึกษา และสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง ศูนย์ประสานงานและส่งเสริม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในความสำคัญของสหกิจศึกษา ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และสถานประกอบการ เพื่อสร้างทัศนคติและมุมมองที่ดีต่อสหกิจศึกษา เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

2. ดำเนินงานเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มุ่งสู่การเป็นสถาบันสหกิจศึกษา 100%

3. มุ่งสร้างความพร้อมในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา เน้นการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะอาชีพ ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ

4. พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสหกิจศึกษา เพื่อให้สามารถให้บริการด้านการประสานงาน และการส่งเสริม แก่นักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ “รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นมาตรฐาน”

คู่มือสหกิจ

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการณ์

คณาจารย์นิเทศ