นโยบายงานด้านสหกิจศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

 

เพื่อให้การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สามารถพัฒนาคุณภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ คือ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาที่ศึกษา และสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง งานด้านสหกิจศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้


1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในความสำคัญของสหกิจศึกษา ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และสถานประกอบการ เพื่อสร้างทัศนคติและมุมมองที่ดีต่อสหกิจศึกษา เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

2. ดำเนินงานเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มุ่งสู่การเป็นสถาบันสหกิจศึกษา 100%

3. มุ่งสร้างความพร้อมในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา เน้นการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะอาชีพ ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ(สหกิจศึกาษา) อาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ

4. พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้ดูแลงานด้านสหกิจศึกษา เพื่อให้สามารถให้บริการด้านการประสานงาน และการส่งเสริม แก่นักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ “รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นมาตรฐาน”

คณาจารย์นิเทศ


คู่มือสหกิจ

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการณ์