สาขาวิชาการบัญชี


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต (บัญชีบัณฑิต )
ชื่อย่อภาษาไทย : บช.บ. (บัญชีบัณฑิต )

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129  หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ  93  หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาการบัญชีเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการบัญชีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญใน ด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)

โครงสร้างของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   123     หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ   87 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาการตลาดเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการตลาด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญ ในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาการจัดการ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการ)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  126  หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ  90 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)
ชื่อย่อ : ศศ.บ (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  87  หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 • หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมมุ่งเน้นให้นักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การจัดประชุม ธุรกิจสายการบิน ลูกค้าสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  126  หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกิต
 • หมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเน้นพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการสื่อสารทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อใช้ในการประกอบ อาชีพ หรือดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเฉพาะ  93 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ในด้านการจัดการโลจิสติกส์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย       :      วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อภาษาไทย        :     วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ   84 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาแกน  9 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอก   75  หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายขององค์กร เครือ​ข่าย​สื่อสาร​ไร้​สาย (Wireless Network) โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ เช่น Cisco, MikroTik, Oracle, Huawei จึงทำให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางในการพัฒนา

สาขาวิชานิติศาสตร์


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตรบัณฑิต)
ชื่อย่อภาษาไทย : น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเฉพาะ  93 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชานิติศาสตร์เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพกฎหมาย ผสานกับการปลูกฝังคุณธรรมของนักกฎหมาย ในอันที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น

สาขาวิชา­เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย     :       เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทย      :       ทล.บ. (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120  หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ  84 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะ​ที่ผสม​ผสาน​ระหว่างวิทยาการ​ด้าน​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​กับหลักบริหารธุรกิจ เป็นทั้งผู้ที่ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงลึกในการวิเคราะห์​และ​แก้​ปัญหาทางธุรกิจเพื่อให้​เกิด​ประโยชน์​สูงสุด​ต่อองค์กร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ สามารถ​เรียน​รู้​และ​พัฒนา​ระบบพาณิชย์​อิเล็กทรอนิกส์ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และสามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนงานธุรกิจ

สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย       :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (มัลติมีเดียและอีสปอร์ต)
ชื่อย่อภาษาไทย        :     วท.บ. (มัลติมีเดียและอีสปอร์ต)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  120  หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ  84 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
หลักสูตรมัลติมีเดียและอีสปอร์ตเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์  เรียนรู้การออกแบบและผลิตสื่ออินเทอร์แอคทีฟ  การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ มีทักษะความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต รวมถึงหลักการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจมัลติมีเดียและอีสปอร์ต ฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์จริง และครอบคลุมสายงานในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

สาขาวิชา­เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย       :  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม)
ชื่อย่อภาษาไทย        :  ทล.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 78   หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  18 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ  54 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านฮาร์ดแวร์และระบบควบคุมอัจฉริยะ(Hardware and Intelligent Control System)การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (Embedded Software) สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ/นักวิชาการ ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อย่อภาษาไทย : อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 78   หน่วยกิต

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  18 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ   54 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถะในการคิดวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงงาน (Improvement) พัฒนางาน (Development) รวมทั้งแก้ไขปัญหา (Solution) ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการเป็นผู้นำ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม   อุตสาหการเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ช่องทางการชำระเงิน

 1. สำนักการคลัง มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคาร 7 รอบเฉลิมพระเกียรติ
 2. ช่องทางออนไลน์ E-Banking

ทุนช้างเผือกระดับมัธยมศึกษาสู่บัณฑิต


เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจการในระดับชาติ และมีความประพฤติดี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ จำนวน 50 ทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • 2. มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • ** ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.75 แต่ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีความสามารถโดดเด่นทาง ด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนช้างเผือก

หลักฐานการสมัคร

 
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
 • หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 • แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ทุนช้างเผือกระดับอนุปริญญาสู่บัณฑิต


เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวะศึกษาทั่วประเทศที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจการในระดับชาติ และมีความประพฤติดี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ จำนวน 50 ทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • 2. มีผลการเรียน 3 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • **ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.75 แต่ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีความสามารถโดดเด่นทาง ด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนช้างเผือก

หลักฐานการสมัคร

 
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
 • หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 • แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ทุนช้างเผือกประเภทความสามารถพิเศษ


วิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนด้านกิจกรรมกีฬา นันทนาการและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และนักศึกษาที่มีความสามารถด้านดนตรีสากล และนักศึกษาที่มีความสามารถด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย

คุณสมบัติ

 • ระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • เป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีผลงานความสามาถพิเศษด้านกีฬา ในระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และ นักศึกษาที่มีความสามารถด้านดนตรีสากล และนักศึกษาที่มีความสามารถด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย
 • เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมกีฬาชนิดหรือประเภทต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬา หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย

หลักฐานการสมัคร

 
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
 • หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 • แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่วิทยาลัยได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

คุณสมบัติ
 • เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (CUM.GPA.)
 • มีสำเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม (โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 1 กิจกรรม ไม่กำหนดชั่วโมง
 • ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • สามารถกู้ได้ทุกหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม Click

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)


เป็นโครงการที่วิทยาลัย ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่เยาวชน ที่เลือกเรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศ

คุณสมบัติ
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 เท่านั้น
 • เป็นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนตามที่ สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องรายได้ครอบครัว
 • ได้เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือ สายอาชีพ และ อนุปริญญา (ปวส.) ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สำเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม (โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 1 กิจกรรม ไม่กำหนดชั่วโมง
 • ให้กู้เฉพาะคณะ สาขาที่ขาดแคลนตามที่รัฐกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม   Cilck

Q:  ปีการศึกษา 1/2560 เปิดเทอมวันไหนคะ

A:  ภาคปกติเปิด 12มิย60 / ภาคอาทิตย์เปิด 13ส.ค60 / ภาคค่ำเปิด 15ส.ค60 ครับ

Q:  เซาธ์อีสท์มีภาคสมทบไหมคะ

A:  มีครับ ภาคค่ำ และ ภาคเสาร์อาทิตย์ สำหรับนักศึกษาที่ทำงานและเรียนด้วย

Q:  ที่นี้เสียค่าเทียบโอนเท่าไหร่คะ

A:  มีค่าเปรียบโอนรวมทั้งหมดแล้ว 2,500 บาท ครับ

Q:  การสมัครเรียนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ

A:  1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร และ บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3.  รูป1-2นิ้ว /1ใบ

4. วุฒิตัวจริง

5. ค่าลงทะเบียน4,200บาท ครับ

Q:  ค่าเทอมเท่าไหร่คะ

A:   26,000 – 28,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ลงทะเบียน และเทียบโอนหน่วยกิต ครับ

Q:  มีคณะอะไรบ้างคะ

A:  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / บัญชีและวิทยาการจัดการ / โลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน / ศิลปศาตร์ / นิติศาสตร์ ครับ

Q:  ค่าเทอมสามารถผ่อนจ่ายได้ไหมคะ

A:  ได้ครับ ภาคปกติผ่อนจ่ายได้2ครั้ง ก่อนสอบมิดเทอมและไฟนอล ภาควันอาทิตย์ผ่อนจ่ายได้ 3ครั้ง ก่อนสอบ ครับ

Q:  หลักสูตร ป.โท มีค่าใช้จ่ายยังไงคะ

A:  เป็นแบบเหมาจ่ายครับ 150,000 บาท ตลอดหลักสูตร ครับ