สาขาวิชาการบัญชี


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย : บช.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาการบัญชีเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการบัญชีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญใน ด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาการตลาด


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาการตลาดเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการตลาด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญ ในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมมุ่งเน้นให้นักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น การจัดประชุม ธุรกิจสายการบิน ลูกค้าสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

สาขาวิชาการจัดการ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ความสามารถ ครอบคลุมพื้นฐานระบบสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล เครือข่าย และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนการให้งานองค์กร สามารถเลือกใช้และดูแลระบบเครือข่าย ระบบแม่ข่ายและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อประยุกต์ใช้งาน และพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อการบริหารงาน หรือโครงการขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลางขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชา­คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชา­คอมพิวเตอร์ธุรกิจเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและ ระดับสากล

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเน้นพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการสื่อสารทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อใช้ในการประกอบ อาชีพ หรือดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชานิติศาสตร์


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย : น.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชานิติศาสตร์เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพกฎหมาย ผสานกับการปลูกฝังคุณธรรมของนักกฎหมาย ในอันที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ในด้านการจัดการโลจิสติกส์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันเน้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถ ด้านการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และรู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชา­เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : เทคโนโลยีบัณฑิต
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อภาษาไทย : ทล.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 78 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 54 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชา­เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เน้นให้นักศึกษา มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญ ในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : เทคโนโลยีบัณฑิต
(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อภาษาไทย : ทล.บ.

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 78 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 57 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

คำอธิบาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ในด้านการจัดการอุตสาหกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ช่องทางการชำระเงิน

 1. สำนักการคลัง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคาร 7 รอบเฉลิมพระเกียรติ
 2. ช่องทางออนไลน์ E-Banking

ทุนช้างเผือก มัธยมสู่ ป.ตรี


เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจการในระดับชาติ และมีความประพฤติดี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ จำนวน 50 ทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • 2. มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • ** ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.75 แต่ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีความสามารถโดดเด่นทาง ด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนช้างเผือก

หลักฐานการสมัคร

 
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
 • หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 • แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ทุนช้างเผือก อาชีวะสู่ ป.ตรี


เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวะศึกษาทั่วประเทศที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจการในระดับชาติ และมีความประพฤติดี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ จำนวน 50 ทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • 2. มีผลการเรียน 3 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • **ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.75 แต่ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีความสามารถโดดเด่นทาง ด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนช้างเผือก

หลักฐานการสมัคร

 
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
 • หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 • แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ทุนความสามารถพิเศษ


วิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนด้านกิจกรรมกีฬา นันทนาการและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และนักศึกษาที่มีความสามารถด้านดนตรีสากล และนักศึกษาที่มีความสามารถด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย

คุณสมบัติ

 • ระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • เป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีผลงานความสามาถพิเศษด้านกีฬา ในระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และ นักศึกษาที่มีความสามารถด้านดนตรีสากล และนักศึกษาที่มีความสามารถด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย
 • เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมกีฬาชนิดหรือประเภทต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬา หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย

หลักฐานการสมัคร

 
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
 • หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 • แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่วิทยาลัยได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

คุณสมบัติ
 • เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (CUM.GPA.)
 • มีสำเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม (โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 1 กิจกรรม ไม่กำหนดชั่วโมง
 • ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • สามารถกู้ได้ทุกหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม Click

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)


เป็นโครงการที่วิทยาลัย ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่เยาวชน ที่เลือกเรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศ

คุณสมบัติ
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 เท่านั้น
 • เป็นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนตามที่ สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องรายได้ครอบครัว
 • ได้เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือ สายอาชีพ และ อนุปริญญา (ปวส.) ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สำเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม (โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 1 กิจกรรม ไม่กำหนดชั่วโมง
 • ให้กู้เฉพาะคณะ สาขาที่ขาดแคลนตามที่รัฐกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม   Cilck

Q:  ปีการศึกษา 1/2560 เปิดเทอมวันไหนคะ

A:  ภาคปกติเปิด 12มิย60 / ภาคอาทิตย์เปิด 13ส.ค60 / ภาคค่ำเปิด 15ส.ค60 ครับ

Q:  เซาธ์อีสท์มีภาคสมทบไหมคะ

A:  มีครับ ภาคค่ำ และ ภาคเสาร์อาทิตย์ สำหรับนักศึกษาที่ทำงานและเรียนด้วย

Q:  ที่นี้เสียค่าเทียบโอนเท่าไหร่คะ

A:  มีค่าเปรียบโอนรวมทั้งหมดแล้ว 2,500 บาท ครับ

Q:  การสมัครเรียนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ

A:  1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร และ บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3.  รูป1-2นิ้ว /1ใบ

4. วุฒิตัวจริง

5. ค่าลงทะเบียน4,200บาท ครับ

Q:  ค่าเทอมเท่าไหร่คะ

A:   26,000 – 28,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ลงทะเบียน และเทียบโอนหน่วยกิต ครับ

Q:  มีคณะอะไรบ้างคะ

A:  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / บัญชีและวิทยาการจัดการ / โลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน / ศิลปศาตร์ / นิติศาสตร์ ครับ

Q:  ค่าเทอมสามารถผ่อนจ่ายได้ไหมคะ

A:  ได้ครับ ภาคปกติผ่อนจ่ายได้2ครั้ง ก่อนสอบมิดเทอมและไฟนอล ภาควันอาทิตย์ผ่อนจ่ายได้ 3ครั้ง ก่อนสอบ ครับ

Q:  หลักสูตร ป.โท มีค่าใช้จ่ายยังไงคะ

A:  เป็นแบบเหมาจ่ายครับ 150,000 บาท ตลอดหลักสูตร ครับ