สถานศึกษาเพื่ออนาคต


การเรียนการสอนแนวใหม่


 • Student Center
 • เน้นภาคปฏิบัติ
 • เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จากอาจารย์เจ้าของภาษา
 • เรียนอย่างมีคุณภาพ นักศึกษาจะได้รับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและอบอุ่น

หลักสูตรแนวใหม่


 • ทุกกลุ่มสาขาเน้นความต้องการของตลาดและสังคม
 • เน้นโครงการ (Project) เช่น Accounting Project Marketing Research และ Computer Project
 • ทันยุคสมัย
 • เตรียมความพร้อมเพื่อออกไปประกอบอาชีพ
 • การฝึกปฏิบัติงานจริง
 • การศึกษาค้นคว้าและวิจัย
 • สหกิจศึกษา

IT Concept


 • ห้องสมุด Electronics
 • SBC Self-Access Learning Center (SALLC)
 • สืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (OPAC)
 • บัตรนักศึกษาระบบ Electron Debit Card
 • ให้บริการ Internet แบบ Wireless LAN