ข้อมูลเบื้องต้นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

(Art and Culture Centre)

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา    เลขที่ 290 ซอยเชษฐา ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 แต่เดิมเป็น ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังกัดของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบดูแล

ต่อมาปี พ.ศ. 2548 ได้มีการปรับเปลี่ยนแบ่งแยกให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายกิจการพิเศษเป็นคนละส่วน โดยแบ่งออกเป็นสำนัก ฝ่ายกิจการพิเศษจึงยกระดับเป็น สำนักกิจการพิเศษ มี 3 ฝ่าย คือ

1) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

2) ฝ่ายดนตรีสากล

3) ฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์

ทั้งนี้ฝ่ายดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ให้จัดเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้การสังกัดของสำนักกิจการพิเศษ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ทางวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้มีการประชุมปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรภายใน โดยจัดให้ฝ่ายดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย เชียร์ลีดเดอร์และดนตรีสากลอยู่ใน
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ภายใต้การบริหารโดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีและอาจารย์ภัทรดา รุ่งเรือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เป็นที่ปรึกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556
เป็นต้นมา

ปรัชญา

“ส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม”

ปณิธาน

มุ่งพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับสู่ระดับสากลและเป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างสรรค์พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม

พันธกิจ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีพันธกิจหลักในการทำนุบำรุงงานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นสำคัญและมุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม

คำขวัญ

“สานวัฒนธรรมเดิม เสริมวัฒนธรรมใหม่ สร้างสรรค์ก้าวไกลสู่ระดับสากล”

หลักการและเหตุผล

ด้วยวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนด้านบริหารที่จัดอยู่ในประเภทศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานศิลปวัฒนธรรมมา    ตั้งแต่ต้น ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปวัฒนธรรม ที่ส่งผลให้องค์กรของสถาบันเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกทั้ง มีความจำเป็นต่อการดำรงรักษาไว้เพื่อเป็นแบบอย่างทางวัฒนธรรมให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ถึงขนบ ธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามที่มาแต่อดีต

การทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นการทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติในการดำรงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงไว้ และเป็นการยกระดับจิตใจของผู้คนในประเทศให้สูงขึ้น ดังพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานว่า “…งานด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่น ๆ ทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยไว้ได้สืบไป…” (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,                    12 ตุลาคม 2513, พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร)

จากพระบรมราโชวาท ชี้ให้เห็นว่างานศิลปวัฒนธรรมนั้น เป็นงานที่สร้างความเจริญทุกด้านทั้งทางปัญญา จิตใจซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความเจริญทั้งปวง ศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นรากฐานของ ประเทศชาติที่นำมาสู่ความเจริญทุกด้าน ด้วยประการนี้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของงานศิลปวัฒนธรรมจึงได้น้อมนำพระราโชวาทมาประพฤติปฏิบัติตาม แนวทางการทำงานต่อไปเพื่อให้เกิดความเจริญในการบริหารอย่างสูงสุด

ด้วยเหตุนี้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม สำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา บุคลากรซึ่งจะเป็นส่วนช่วยที่สำคัญอันจะนำศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนด โดยส่วนนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการดำเนินกิจกรรมของบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมในช่วง ระยะเวลาปี 2558-2559

วัตถุประสงค์

1) เพื่อดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย

2) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงงานศิลปวัฒนธรรม

ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรือง
อธิการบดี

อาจารย์ภัทรดา  รุ่งเรือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์สุพัตรา  สุดชารี
อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ฝ่ายนาฏศิลป์

อาจารย์อัณณพ  อนันตรักษ์
อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์

อาจารย์อนุชิต  เพ็งบุปผา
อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ฝ่ายดนตรีไทย

อาจารย์เพียวพันธ์  เทวงษ์รักษา
อาจารย์ประจำศูนย์ฯ ฝ่ายดนตรีสากล

นายธีรภัทร  นารถนรกิจ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ภารกิจหลัก

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีภารกิจหลักในการทำนุบำรุงดูแลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยให้ดำรงคงอยู่
มีนโยบายหลักในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวมไปจนถึงการสร้างสรรค์ งานด้านศิลปวัฒนธรรม
ทั้งแนวอนุรักษ์ตามขนบและการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ภายใต้กรอบของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี

นโยบายในการดำเนินงานของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

1) ดำเนินงานตามหลักปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของวิทยาลัยในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจหลัก

3) จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำนุบำรุงงานศิลปวัฒนธรรม

5) อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนภายนอก

การแบ่งส่วนงานบริหารของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

      

การแบ่งภาระหน้าที่การบริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีการแบ่งภาระส่วนการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์และภารกิจหลักๆของศูนย์ฯ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

บุคลากรประจำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

1) อาจารย์ประจำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (นาฏศิลป์)

2) อาจารย์ประจำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีไทย)

3) อาจารย์ประจำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (เชียร์ลีดเดอร์)

4) อาจารย์ประจำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีสากล)

5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

บุคลากรของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละฝ่ายมีภาระงานตามหน้าที่แตกต่างกัน โดยได้รับมอบหมายนโยบายจากฝ่ายบริหาร โดยกำหนดการบริหารงานต่างๆ ดังนี้

อาจารย์ประจำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

-ดูแลควบคุม ฝึกหัดฝึกซ้อม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

– จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี

– จัดเตรียมเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก-ภายใน

– ตรวจสอบ วัดผลและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

1. ฝ่ายนาฏศิลป์

– ดูแลควบคุม ฝึกซ้อม ฝึกหัด พัฒนาศักยภาพนักศึกษานาฏศิลป์เพื่อการแสดงผลงาน

– จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม

– ดูแลงานธุรการภายในศูนย์ฯ

– ดูแลงานเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน-ภายนอก

– ตรวจสอบ วัดผลและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

– ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

2. ฝ่ายดนตรีไทย

– ดูแลควบคุม ฝึกซ้อม ฝึกหัด พัฒนาศักยภาพนักศึกษาดนตรีไทยเพื่อการแสดงผลงาน

– จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม

– ดูแลงานธุรการภายในศูนย์ฯ

– ดูแลงานเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน-ภายนอก

– ตรวจสอบ วัดผลและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

– ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

3. ฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์

– ดูแลควบคุม ฝึกซ้อม ฝึกหัด พัฒนาศักยภาพนักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์เพื่อการประกวดแข่งขัน

– จัดโครงการเข้าร่วมประกวด

– ดูแลงานธุรการภายในศูนย์ฯ

– ตรวจสอบ วัดผลและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

– ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

4. ฝ่ายดนตรีสากล

– ดูแลควบคุม ฝึกซ้อม ฝึกหัด พัฒนาศักยภาพนักศึกษาดนตรีสากลเพื่อการแสดง

– จัดโครงการเข้าร่วมประกวด

– ดูแลงานธุรการภายในศูนย์ฯ

– ตรวจสอบ วัดผลและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

– ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ดูแลงานสารบรรณ

จดบันทึกวาระการประชุม

รวบรวมโครงการและสรุปโครงการ

ออกแบบงานทัศนศิลป์

ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

การแบ่งภาระหน้าที่การบริหารจัดการของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมนั้น ก็เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน โดยบุคลากรทุกคนจะต้องยึดถือตามข้อปฏิบัติและรับผิดชอบงานตามภาระหน้าที่
ของตนเองให้เรียบร้อยและสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มียุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาวิทยาลัยทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพวิชาการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริการทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์

จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม

 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาสืบสานประเพณีไทย
 • กิจกรรมลอยกระทง
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดนตรีไทยและนาฏศิลป์
 • กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุ วันสงกรานต์
 • กิจกรรมวันสถาปนา
 • กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่บุคคลภายนอก
 • กิจกรรม SBC ร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยอนุรักษ์วัฒนธรรม
 • กิจกรรมดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 42
 • กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16
 • กิจกรรมดนตรีไทยอุดมศึกษาเทศน์มหาชาติ
 • กิจกรรมลานวัฒนธรรมครั้งที่ 2
 • กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
 • กิจกรรมไหว้ครู-ครอบครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย
 • กิจกรรมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3
 • กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและเผยแพร่วงปี่พาทย์ไม้แข็ง

โครงการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอุษาคเนย์

 • จุลสารศิลปะและวัฒนธรรม

ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมีกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีมาตรการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมอยู่ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงานของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ภายใต้การกำกับดูแลของอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี    ฝ่ายบริหารได้จัดทำแผนการดำเนินงานของศูนย์ ฯ โดยให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของวิทยาลัย              ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจึงได้จัดแผนการงานดำเนินงานออกเป็น 3 แผน ดังนี้

1.แผนการดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะการการอุดมศึกษา(สกอ.)

2. คู่มือการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. แผนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

4. แผนปฏิบัติการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

1. แผนการดำเนินงานตามแนวทางทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.)

วิทยาลัยมอบหมายให้ทุกคณะและทุกสำนักจัดทำแผนการดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยอ้างอิงจากองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 5 ด้าน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำแผนฯ ถูกต้องและมีระบบกลไกเป็นไปตามแผนอย่างเหมาะสมและสามารถนำมาปฏิบัติได้ มีการติดตาม ประเมินผล ตลอดจนมีความพร้อมในการตรวจสอบและรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทำแผนดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประกอบไปด้วย 1 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

2. คู่มือการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นคู่มือกรอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งรวมไปถึงระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)หรือ สมศ.

3. แผนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นแผนที่ใช้สำหรับกำกับและติดตามการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

4. แผนปฏิบัติการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เป็นแผนการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งจะเป็นตัวกำกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
โดยในระดับสถาบันทั้งคณะ/สาขาหรือสำนัก/ศูนย์จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานในปีการศึกษานั้นๆ โดยในปีการศึกษา 2559 มีแผนการดำเนินงานดังนี้

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบการทำนุบำรุง และ กลยุทธ์ที่ 2 การอนุรักษ์และพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม

1. กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

– จำนวนเทียนที่นำไปถวาย 2 ต้นและจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

2. กิจกรรมลอยกระทง

– จำนวนกระทงและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ     ดนตรีไทยและนาฏศิลป์

– จำนวนนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน

4. กิจกรรมรดน้ำ-ดำหัว ขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์

– จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน

5. กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัย

– จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน

6. กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่บุคคลภายนอก

– จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน

7. กิจกรรม SBC ร่วมใจ สวมใส่  ผ้าไทยอนุรักษ์วัฒนธรรม

– จำนวนบุคลากรจำนวน 60 คน

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม(ต่อ)

แผนการดำเนินงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบการทำนุบำรุง และ กลยุทธที่ 2 การอนุรักษ์และพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม

8. กิจกรรมดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 41

– จำนวนนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน

9. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 15

– จำนวนนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน
10.กิจกรรมดนตรีไทยเทศน์มหาชาติอุดมศึกษา

– จำนวนนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน

11. กิจกรรมลานวัฒนธรรม

– จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 400 คน

12.กิจกรรมประกวด        มารยาทไทย

– จำนวนนักศึกษาที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมประกวดจำนวน 4 คน

13. กิจกรรมไหว้ครู-ครอบครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์

– จำนวนนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน

14. กิจกรรมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

– จำนวนนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม(ต่อ)

แผนการดำเนินงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบการทำนุบำรุง และ กลยุทธที่ 2 การอนุรักษ์และพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม

15. กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสานและเผยแพร่วงปี่พาทย์
ไม้แข็ง

– จำนวนนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน

2. โครงการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอุษาคเนย์

-จุลสารศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนเล่มจุลสาร

≥ 2 เล่ม

ระบบการบริหาร

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมีการบริหารอย่างชัดเจนตั้งแต่ระดับผู้บริหารที่กำกับดูแลลงมาจนถึงบุคลากรภายใต้สังกัดของศูนย์ ฯ มีการแบ่งภาระไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามขอบเขตหน้าที่ของตนเอง ซึ่งขั้นต้นจะเป็นการวางแผนจากบุคลากรภายในศูนย์ฯทั้งด้านการระดมแนวความคิดต่างๆในการทำงาน หลังจากที่ได้มีการวางแผนการทำงานขั้นต้นแล้วจึงจะจัดทำโครงการต่างๆเพื่อเสนอต่อผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารในการพิจารณาเห็นชอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จากนั้นจึงจะเสนอเพื่อขออนุมัติการทำโครงการ/กิจกรรมจากอธิการบดีตามลำดับ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการพัฒนางานในทุกๆด้านและร่วมกันปฏิบัติงาน ร่วมแก้ปัญหาและสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์ ฯ การค้นหาข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล งานสารบัญเอกสารต่างๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดการและเพื่อให้เกิดความเป็นระบบระเบียบในการทำงาน นอกเหนือจากนี้ยังมีการประเมินผลการบริหารงาน การปฏิบัติงานโดยกระบวนการประเมินของวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน)
จากสำนักทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัย

อำนาจหน้าที่ของบุคลากร

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้มีการกำหนดภาระหน้าที่ของตนเองในการรับผิดชอบงานต่างๆของวิทยาลัย    ไว้อย่างชัดเจน ตามแผนปฏิบัติการของศูนย์ ฯ ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีการระบุขอบเขตหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

ระบบการคัดเลือกบุคลากร

สำหรับในการกำหนดระเบียบในการสรรหาบุคลากรทุกระดับ มีการสรรหาและคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการสรรหาของวิทยาลัย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับนโยบายและตรงตามความต้องการของศูนย์ ฯ โดยผ่านกลไกการประเมินบุคลากรทุกระดับที่ชัดเจน โปร่งใส

การพัฒนาบุคลากร

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ ฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการจัดส่งบุคลากรได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและร่วมอบรม    สัมนนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการทำงาน เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการที่จะนำมาปรับใช้และพัฒนางานให้กับวิทยาลัย

การเงินและงบประมาณ

วิทยาลัยมีการจัดการระบบการเงินและการจัดสรรงบประมาณให้กับทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีการศึกษา ดังนั้น วิทยาลัยจึงมอบหมายให้ทุกคณะและทุกสำนักจัดทำงบประมาณประจำปี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม   ได้ดำเนินการวางแผนการเงินและงบประมาณของศูนย์ ฯ ซึ่งระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559

แหล่งเงินงบประมาณ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานในศูนย์เป็น 2 ส่วน

1.งบประมาณที่วิทยาลัยจัดสรรให้ ซึ่งศูนย์ได้จัดทำงบประมาณประจำปีตามระเบียบของวิทยาลัย โดยได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในสำนัก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดโครงการต่างๆทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย การใช้วัสดุและอุปกรณ์ภายในสำนักงานเพื่อส่งสำนักการคลังโดยงบประมาณนั้นจะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ เมื่องบประมาณของศูนย์ ฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของวิทยาลัย ศูนย์ ฯ ก็สามารถเบิกจ่ายได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละปี

2. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ โดยศูนย์ ฯ จัดทำโครงการและเสนอโครงการเพื่อขอความอนุเคราะห์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับการพิจารณาและอนุมัติโครงการ ศูนย์ ฯ ก็จะดำเนินโครงการโดยใช้งบประมาณที่ได้จัดสรรโดยให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดและจะสรุปผลการดำเนินโครงการพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นรูปเล่มรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อส่งต้นสำกัดทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นโครงการ

การจัดสรรและการตรวจสอบงบประมาณ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้จัดทำรายละเอียดของงบประมาณประจำปีเกี่ยวกับโครงการและค่าใช้จ่าย    ในศูนย์ ฯ เช่น วัสดุอุปกรณ์ โดยจัดทำงบประมาณสอดคล้องกับภารกิจหลักของวิทยาลัย โดยงบประมาณภายในนั้น ศูนย์ ฯ จะเสนองบประมาณ โดยผ่านกระบวนการพิจารณางบประมาณจากผู้บริหารของวิทยาลัย ในส่วนของงบประมาณภายนอก ศูนย์ ฯ จะนำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ และขออนุมัติงบดำเนินการตามโครงการที่ได้เสนอไว้ เมื่อเสร็จสิ้นการจัดทำโครงการตามวัตถุประสงค์ ก็จะจัดทำรายงานสรุปรูปเล่มการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งให้ทางหน่วยงานนั้นๆได้รับทราบถึงการจัดโครงการพร้อมสรุปงบประมาณการใช้เงินให้ได้รับทราบต่อไป

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

วิทยาลัยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพและกลไกการประกันคุณภาพซึ่งประกอบด้วยระบบงานประกันคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับวิทยาลัย ระดับคณะและระดับสำนักตลอดจนการประเมินผลการดำเนินงานของคณะและสำนักด้วยตนเอง โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนโยบายของวิทยาลัย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการวางแผนการจัดระบบและกลไกประกันคุณภาพของศูนย์ ฯ ระบุไว้ในแนวปฏิบัติและแผนการดำเนินงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กำหนดให้ระบบการประกันคุณภาพและกลไกลการประกันคุณภาพของศูนย์ ฯ โดยจัดทำแผนปฏิบัติและแผนดำเนินงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559 ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและคุณภาพในการปฏิบัติงานตลอดจนมีการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน พร้อมทั้งการประเมินผลงานดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในด้วยตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและเมื่อสิ้นปีการศึกษา มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เพื่อเสนอต่อผู้บริหารซึ่งยึดตามกระบวนการของหลัก PDCA

การประกันคุณภาพภายใน

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีระบบการประกันคุณภาพภายใน คือ การจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์ ฯ
ปีการศึกษา 2559  พร้อมทั้งมีการนำผลการประเมินภายในมาวางแผนในการปรับปรุง โดยการจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานผลการปฏิบัติงานในลักษณะของการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อสิ้นการศึกษาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายใน (สกอ.)

การประกันคุณภาพภายนอก

สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้ให้มีการประชุมบุคลากร ภายในศูนย์ ฯ เพื่อทำความเข้าใจและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เพื่อรับการประเมินจากองค์กรภายนอก (สมศ.) และนำผลประเมินมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป ซึ่งมีสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักประกันคุณภาพแลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

แผนกลยุทธ์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์: การพัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์: การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงงานศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรและนักศึกษา

โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมายปี

งบประมาณปี

2558

2557

2558

2559

2560

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม

1.จำนวนโครงการ/กิจกรรมมีการดำเนินการ

≥ 8 กิจกรรม

2. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ≥ 3.51

ค่าเฉลี่ย

3.51

3.51

3.51

3.51

338,920

-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดนตรีไทยและนาฏศิลป์

1. จำนวนนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน

ร้อยละ

70

70

80

80

6,000

-กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่บุคคลภายนอก

1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

2. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ≥ 3.51

ร้อยละ

70

80

80

80

35,500

-กิจกรรมดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 42

จำนวนนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน

ร้อยละ

70

80

80

80

20,000

-กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16

จำนวนนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน

ร้อยละ

70

80

80

80

20,000

-กิจกรรมดนตรีไทยเทศน์มหาชาติอุดมศึกษา

จำนวนนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน

ร้อยละ

70

80

80

80

20,000

-กิจกรรมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

จำนวนนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน

ร้อยละ

60

70

70

80

6,900

-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย

จำนวนนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4 คน

ร้อยละ

70

80

80

80

3,480

เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์: การพัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์: การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงงานศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรและนักศึกษา

โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมายปี

งบประมาณปี

2558

2557

2558

2559

2560

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม

1.จำนวนโครงการ/กิจกรรมมีการดำเนินการ

≥ 8 กิจกรรม

2. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ≥ 3.51

ค่าเฉลี่ย

3.51

3.51

3.51

3.51

-กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

จำนวนเทียนและจำนวน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน

ค่าเฉลี่ย

3.51

3.51

3.51

3.51

14,450

-กิจกรรมลอยกระทง

1.จำนวนกระทงและจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม50 คน

2. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ≥ 3.51

ค่าเฉลี่ย

3.51

3.51

3.51

3.51

40,900

-กิจกรรมรดน้ำดำหัว

ขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุ

1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

80 คน

2. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ≥ 3.51

ค่าเฉลี่ย

3.51

3.51

3.51

3.51

31,000

-กิจกรรมวันสถาปนา

1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

80 คน

2. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ≥ 3.51

ค่าเฉลี่ย

3.51

3.51

3.51

3.51

67,300

-กิจกรรมไหว้ครู-ครอบครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย

จำนวนนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน

ค่าเฉลี่ย

3.51

3.51

3.51

3.51

3,740

-กิจกรรม SBC ร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทยอนุรักษ์วัฒนธรรม

1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

80 คน

2. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ≥ 3.51

ค่าเฉลี่ย

3.51

3.51

3.51

3.51

6,100

-กิจกรรมลานวัฒนธรรม

1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

80 คน

2. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ≥ 3.51

ค่าเฉลี่ย

3.51

3.51

3.51

3.51

46,000