ปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านโลจิสติกส์

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน


กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ห้อง 3614 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ วิทยาเขตบางนา  ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าทดสอบ

08.30 – 09.30 น.  อบรมพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

09.30 – 12.00 น.  ทดสอบภาคทฤษฎี (จำนวน 50 ข้อ) และประกาศผลการทดสอบ

12.00 – 13.00 น.  — พักรับประทานอาหารกลางวัน —

13.00 – 16.00 น.  ทดสอบภาคความสามารถตามสาขาอาชีพ

หมายเหตุ :- ประกาศผลสามารถตรวจสอบจากเว็บไซค์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก www.southeast.ac.th

 


วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกร่วมกับสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

จัดโครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโดยผ่านการรับรอง

จากหน่วยงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) สังกัด สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ชั้น 1

คุณสมบัติของผู้ทดสอบ

กรณีบุคคลทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวส (ทุกสาขา) หรือสูงกว่า
 2. ประสบการณ์ทำงานด้านการขนส่งสินค้าและด้านโลจิสติกส์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง  3 เดือน ขึ้นไป

กรณีนักศึกษา

 1. กำลังศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

กรณีบุคคลทั่วไป

 1. รูป 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 4. หนังสือรับรองการทำงานด้านการขนส่งสินค้าหรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป

กรณีนักศึกษา

 1. รูป 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรนักศึกษา
 5. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบัน การศึกษา ที่ส่งนักศึกษาเข้ามาทดสอบ

ฟรีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เข้ารับการทดสอบเป็นครั้งแรก

สถานที่ทดสอบ: ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน อาคารเฉลิมพระ-เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  )


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-02 744 7356 ถึง 65ต่อ 167 และ 168

อาจารย์สิริกร ประทุม  083-010-0330  email : sirikorn@southeast.ac.th

อาจารย์ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต 081-489-1825  email : tsbc2016@gmail.com


 

กิจกรรมที่ผ่านมา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ)

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. เอกสารใบสมัคร
 2.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3.  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด (เซ็นสำเนารับรอง)
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด (เซ็นสำเนารับรอง)
 5. คุณสมบัติตามสาขาอาชีพ (จากเกณฑ์ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3 ข้อใดข้อหนึ่ง)

5.1 หนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบกิจการ สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
5.2 หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือฝึกอบรมอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพไม่น้อยกว่า 32 ชั่วโมง และหนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบกิจการ ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
5.3 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและหนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบกิจการ ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 เดือน

วิธีการทดสอบ

 1. สอบภาคความรู้ กำหนดเวลา 1 ชั่วโมง
 2.  สอบภาคความสามารถ กำหนดเวลา 3 ชั่วโมง

หมายเหตุ :-

 1. แนะนำผู้เข้ารับการทดสอบ เกี่ยวกับขั้นตอนการทดสอบ
 2. ถ้าสอบไม่ผ่านภาคความรู้ จะไม่มีสิทธิสอบภาคความสามารถ
 3. นักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกจะมีส่วนลดให้เป็นพิเศษ
 4. ราคาไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบมีความประสงค์จะรับอาหารและเครื่องดื่มที่ทางศูนย์ทดสอบจัดให้ โปรดแจ้งความจำนงตอนลงทะเบียน)

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการอบรม และการทดสอบวิชาชีพ

1. ดาวน์โหลด และกรอกใบสมัคร แล้วส่งมาที่ Email Sirikorn@southeast.ac.th หรือ สามารถแฟกซ์ใบสมัครกลับมาที่โทรสาร 02-398-1356 ,02-744-7370

2. โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บัญชี 137-3-00370-9

3. หลังจากโอนเงินเข้าบัญชี ให้ส่งอีเมล์ หรือ แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่โทรสาร 02-398-1356 , 02-744-7370 โดยระบุชื่อ องค์กร / ผู้สมัคร เพื่อยืนยันการชำระเงิน

ติดต่อ :

ผู้ประสานงาน

นาย มณฑล ฤกษ์ศิริสุขสวัสดิ์

Email : logistic.sbcbn@gmail.com

คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

โทร. 02-744-7356-65 ต่อ 167

สอบถามเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ที่

สำนักการคลัง โทร. 02-744-7356-65 ต่อ 110 ,112