เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านโลจิสติกส์

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน


 

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ห้อง 3614 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ วิทยาเขตบางนา  ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าทดสอบ

08.30 – 09.30 น.  อบรมพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

09.30 – 12.00 น.  ทดสอบภาคทฤษฎี (จำนวน 50 ข้อ) และประกาศผลการทดสอบ

12.00 – 13.00 น.  — พักรับประทานอาหารกลางวัน —

13.00 – 16.00 น.  ทดสอบภาคความสามารถตามสาขาอาชีพ

หมายเหตุ :- ประกาศผลสามารถตรวจสอบจากเว็บไซค์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก www.southeast.ac.th


 

กิจกรรมที่ผ่านมา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ)

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. เอกสารใบสมัคร
 2.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3.  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด (เซ็นสำเนารับรอง)
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด (เซ็นสำเนารับรอง)
 5. คุณสมบัติตามสาขาอาชีพ (จากเกณฑ์ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3 ข้อใดข้อหนึ่ง)

5.1 หนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบกิจการ สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
5.2 หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือฝึกอบรมอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพไม่น้อยกว่า 32 ชั่วโมง และหนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบกิจการ ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
5.3 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและหนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบกิจการ ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 เดือน

วิธีการทดสอบ

 1. สอบภาคความรู้ กำหนดเวลา 1 ชั่วโมง
 2.  สอบภาคความสามารถ กำหนดเวลา 3 ชั่วโมง

หมายเหตุ :-

 1. แนะนำผู้เข้ารับการทดสอบ เกี่ยวกับขั้นตอนการทดสอบ
 2. ถ้าสอบไม่ผ่านภาคความรู้ จะไม่มีสิทธิสอบภาคความสามารถ
 3. นักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกจะมีส่วนลดให้เป็นพิเศษ
 4. ราคาไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบมีความประสงค์จะรับอาหารและเครื่องดื่มที่ทางศูนย์ทดสอบจัดให้ โปรดแจ้งความจำนงตอนลงทะเบียน)

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการอบรม และการทดสอบวิชาชีพ

1. ดาวน์โหลด และกรอกใบสมัคร แล้วส่งมาที่ Email Sirikorn@southeast.ac.th หรือ สามารถแฟกซ์ใบสมัครกลับมาที่โทรสาร 02-398-1356 ,02-744-7370

2. โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บัญชี 137-3-00370-9

3. หลังจากโอนเงินเข้าบัญชี ให้ส่งอีเมล์ หรือ แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่โทรสาร 02-398-1356 , 02-744-7370 โดยระบุชื่อ องค์กร / ผู้สมัคร เพื่อยืนยันการชำระเงิน

ติดต่อ :

ผู้ประสานงาน

อาจารย์สิริกร ประทุม

โทร. 083-010-0330 E-mail : sirikorn@southast.ac.th; silingade@gmail.com

อาจารย์วิมลวัลย์ ทรงศิริยศ

โทร. 089-209-7015 E-mail : ppp_ram@hotmail.com

คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

โทร. 02-744-7356-65 ต่อ 167

สอบถามเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ที่

สำนักการคลัง โทร. 02-744-7356-65 ต่อ 110 ,112