ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อปฏิบัติตามแผนพัฒนาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงานต่าง เพื่อเสริมสร้างพันธกิจ ด้านการวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  บูรณาการเข้ากับ การผลิตบัณฑิต  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีความเป็นเลิศในระดับชาติ และนานาชาติ

2.เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ สำหรับสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  พัฒนาสถาบันและพัฒนาสังคม

3.เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงาน จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จัดหาวิทยากร เพื่อสนับสนุนในการทำงานวิจัยและบริการวิชาการให้กับสถาบัน  หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ชุมชน สังคมทั่วไป

4.เพื่อเป็นการจัดหารายได้ที่พึงได้ของวิทยาลัยที่มาจากงานวิจัยและการบริการวิชาการให้ตรงตามเป้าหมายและนโยบายของวิทยาลัย

5.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบันการศึกษา องค์กรอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ในด้านการวิจัย  การบริการวิชาการ ให้มีความเป็นสากล

ปรัชญา

วิจัย  บริการวิชาการ พัฒนาสู่สากล

ปณิธาน

การดำเนินการบริหารจัดการ ทรัพยากร ความรู้ทางวิชาการสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  สร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ การใช้เทคโนโลยีใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ทำงานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน  สังคมและประเทศชาติและส่งเสริมการบูรณาการเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเผยแพร่สู่สาธารณะ

พันธกิจของกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

  1. ประสานงานส่งเสริมและสนับสนุน ให้คำปรึกษาการทำงานวิจัยและบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
  2. จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการของสถาบัน
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการที่มีคุณภาพสู่สาธารณะ
  4. ส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรในด้านการวิจัยและการทำงานบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม
  5. ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้โดยผ่านการอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงานฯลฯ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งการบริการที่จัดหารายได้และไม่หวังผลตอบแทนโดยดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  6. ส่งเสริมให้สถาบันมีบรรยากาศด้านวิจัยและการบริการวิชาการ
Empty tab. Edit page to add content here.