ร่วมงานกับเรา


อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 2  อัตรา

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ ทางด้านการสอนภาษาศาสตร์ ทางด้านการสอนเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านงานประกันคุณภาพและมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ/ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอทางธุรกิจ/ภาษาอังกฤษสำหรับพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร/และภาษาอังกฤษสำหรับทักษะการเขียนการอ่านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี
 2. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 3. มีทักษะในการสื่อสารและมีความสามารถในการประสานงานได้ดี
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานและการสอนระดับอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. หากมีตำแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาการจัดการอุตสาหกรรม/วิศวอุตสาหกรรม/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 3. ความถนัดในด้านวิชาการจัดการอุตสาหกรรม การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพนวัตกรรมในวงการอุตสาหกรรม
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
 5. มีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนในระดับดี
 6. มีความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน 1 อัตรา )

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 2. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีี
 3. มีทักษะในการสื่อสารและมีความสามารถในการประสานงานได้ดี
 4. มีความเข้าใจภาระงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 5. มีประสบการณ์ในการทำงานและการสอนระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. หากมีตำแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร๋และเทคโนโลยี ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย/สาขาสารสนเทศศาสตร์/สาขาแอนิเมชัน/สาขาจิตรกรรม/สาขาการออกแบบสื่อ/นิเทศน์ศิลป์
 2. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
 3. มีประสบการณ์ในงานมัลติมีเดีย สามารถใช้ซอฟท์แวร์ทางมัลติมีเดีย เช่น Adobe Flash , Dream , Illustrator , After Effects , Maya , 3DMax ได้อย่างดี
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
 6. มีความสามารถในทักษะการเขียนโปรแกรมเกมส์คอมพิวเตอร์
 7. มีความสามารถในการวาดภาพ การวาดภาพดิจิทัลและการออกแบบตัวละคร
 8. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้จาก www.southeast.ac.th  หรือ ติดต่อได้ที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

คลิก download >>>   แบบฟอร์มการสมัคร

หมายเหตุ  สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบเอกสารการสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

facebook:วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
Phone: 02 744 7356-65
Fax: 02 398 1356

Email : HR@southeast.ac.th