ร่วมงานกับเรา


1.เจ้าหน้าที่สายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ( E-Commerce ) 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1. เพศ : ชาย-หญิง
2. อายุ (ปี ) : 23 ข้ึนไป
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
– สามารถใช้โปรแกรม PS, AI ได้
– ใช้เครื่องมือในการท าการตลาดได้หลากหลายรูปแบบ
– มีความรู้และความเขา้ ใจในพ้ืนฐาน Online & E-Commerce
– มีใจรักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารและประสานงานดี
– มีความคิดสร้างสรรค์และน าเสนอไอเดียใหม่ๆ
ประสบการณ์ : 1-2 ปี ข้ึนไป ข้ึนไปในตาแหน่งงาน Online Marketing /Digital Marketing / E-Commerce
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ทำการตลาดผ่านช่องทาง Social Network
– ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวการตลาดในโลก Online
– จัดเตรียมเครื่องมือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ อัพเดทช่องทาง Social Online ของวิทยาลัย

เช่น Website, Facebook ของวิทยาลัย ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
– คิด Content เพื่อการนำเสนอให้น่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
– วิเคราะห์ วางแผนนำเสนอ และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
– ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสการขาย รวมไปถึงวิเคราะห์คู่แข่ง

เพื่อปรับกลยุทธ์การขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
– ติดตามเทรนด์การใช้สื่อ online ใหม่ๆ และศึกษาพฤติกรรมลูกค้าแต่ละ platform
– ตอบข้อซักถามให้คำแนะนำให้กับลูกค้าทางช่องทาง Social Network หรือทางโทรศัพท์ รวมทั้งดูแล
แก้ไขปัญหากรณีพบปัญหา
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ ( 2 อัตรา )

คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาบริหารธุรกิจ
  2. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี หากมีผลคะแนนสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  4. มีประสบการณ์ในการทำงานและการสอนระดับอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. หากมีตำแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้จาก www.southeast.ac.th  หรือ ติดต่อได้ที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

คลิก download >>>   แบบฟอร์มการสมัคร

หมายเหตุ  สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบเอกสารการสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

facebook:วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
Phone: 02 744 7356-65
Fax: 02 398 1356

Email : HR@southeast.ac.th