ร่วมงานกับเรา


เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ตรวจเช็คการลงทะเบียนของนักศึกษาจากฐานข้อมูล
2. งานสถิติ จำนวนนักศึกษาคงอยู่ โอน ย้าย รักษาสภาพ พ้นสภาพและลาออก
3. พิมพ์หนังสือภายใน
4. ประสานงานกับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์
5. งานสแกนและจัดเก็บเอกสารการศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์

คุณสมบัติ

1. ระดับการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่า ปริญญาโท ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประสบการณ์การทำงานวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี หากมีผลคะแนนสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์ในการทำงานและการสอนในระดับอุดมศึกษา
5. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และ ผลงานวิจัย(ไม่เกิน 5 ปี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรับผิดชอบ

 • ดูแลรับผิดชอบด้านการสอนและงานเกี่ยวข้อง ในความรับผิดชอบตลอดรายวิชา
 • ดูแลรับผิดชอบด้านการวิจัย งานบริการวิชาการ งานศิลปวัฒนธรรม ตามที่ได้รับมอบหมายจนประสบความสำเร็จ
 • ดูแลรับผิดชอบนักศึกษาในที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด ในการให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในวิทยาลัย
 • สนับสนุนให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ประสานงานทั้งภายในและภายนอก  เพื่อสนับสนุนการทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • รับผิดชอบภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหรือการอุดมศึกษาหรือหลักสูตร         และการสอน (สำหรับตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร    การศึกษา)
2. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา          หรือการบริหารการศึกษา
3. มีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มีรายชื่อปรากฏในฐานข้อมูล TCI         กลุ่ม 1 / กลุ่ม 2 หรือตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม                      วิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Proceeding) หรือได้รับการเผยแพร่ในลักษณะหนึ่งที่สำคัญ             อย่างน้อย 1 เรื่อง ไม่เกิน 5 ปี ที่ไม่ใช่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
4. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
5. มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. หากมีตำแหน่งทางวิชาการและผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาบริหารธุรกิจ
 2. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี หากมีผลคะแนนสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานและการสอนระดับอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. หากมีตำแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี หากมีผลคะแนนสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานและการสอนระดับอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. หากมีตำแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่สายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ( E-Commerce )
คุณสมบัติ
1. เพศ : ชาย-หญิง
2. อายุ (ปี ) : 23 ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
4. สามารถใช้โปรแกรม PS, AI ได้
5. ใช้เครื่องมือในการทำการตลาดได้หลากหลายรูปแบบ
6. มีความรู้และความเข้า ใจในพื้นฐาน Online & E-Commerce
7. มีใจรักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารและประสานงานดี
8. มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอไอเดียใหม่ๆ
9. ประสบการณ์ : 1-2 ปี ขึ้นไป ขึ้นไปในตำแหน่งงาน Online Marketing /Digital Marketing /
E-Commerce
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ทำการตลาดผ่านช่องทาง Social Network
 • จัดเตรียมเครื่องมือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ อัพเดทช่องทาง Social Online ของวิทยาลัย เช่น Website, Facebook ของวิทยาลัย ให้ทันสมัยอยู่เสม
 • คิด Content เพื่อการนำเสนอให้น่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ วางแผนนำเสนอ และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสการขาย รวมไปถึงวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อปรับกลยุทธ์การขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ติดตามเทรนด์การใช้สื่อ online ใหม่ๆ และศึกษาพฤติกรรมลูกค้าแต่ละ platform
 • ตอบข้อซักถามให้คำแนะนำให้กับลูกค้าทางช่องทาง Social Network หรือทางโทรศัพท์ รวมทั้งดูแลแก้ไขปัญหากรณีพบปัญหา
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่นักพัฒนาระบบ Software developer
คุณสมบัติ
1. เพศ : ชาย
2. อายุ (ปี) :  23 ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาระบบ มากกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ในด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น PHP , Net ,C# , Java
5. มีความรู้ในการใช้งานภาษาต่างๆ เช่น HTML , CSS , Java Script
6. มีความรู้เรื่องการใช้งาน Database คำสั่ง Query ต่างๆที่ใช้ประกอบการพัฒนาระบบ
7. มีความรู้ในการพัฒนาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน API ได้
8. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม Web-based Application & Mobile Application
9. รักงานบริการ ขยัน ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
10. มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต และตรงต่อเวลา
11. มีประสบการณ์ด้านออกแบบโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ และออกแบบ Database (ในงานที่ใช้งานจริงต่อเนื่อง มากกว่า 1 ปี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานภายในองค์กร
 • ออกแบบและพัฒนา Database และ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามความต้องการของหน่วยงานในองค์กร
 • สามารถบริการจัดทำข้อมูลและแนะนำการใช้งาน/แก้ปัญหาได้ เช่น การกรอกข้อมูล , การแนะนำอธิบายการใช้งาน , การออกแบบการแสดงผลเบื้องต้น และการตั้งค่าการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นต้น
 • จัดทำคู่มือแนะนำการใช้งาน (เอกสารและสื่อวีดิโอ) ได้
 • วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไขเบื้องต้น
 • ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผน

คุณสมบัติ
          1. เพศ : ชาย-หญิง
2. อายุ (ปี ) : 23 ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
4. มีทักษะและความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet        เป็นอย่างดี
5. มีทักษะการสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพดี
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
7. มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
8. มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอไอเดียใหม่ๆ
9. สามารถเริ่มงานได้ทันที
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– งานรับ/ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อนรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
– งานพิมพ์บันทึกข้อความตามที่ได้รับมอบหมาย
– งานจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย บันทึกการประชุม จัดทำ       รายงานและสรุปสาระสำคัญของการประชุมให้ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการดำเนินงานตามที่ประชุม
– งานตรวจสอบสภาพและเบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
– ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
– จัดทำสื่อ Infographic ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/กิจกรรมสำนัก


การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้จาก www.southeast.ac.th  หรือ ติดต่อได้ที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

คลิก download >>>   แบบฟอร์มการสมัคร

หมายเหตุ  สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบเอกสารการสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

facebook:วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
Phone: 02 744 7356-65
Fax: 02 398 1356

Email : HR@southeast.ac.th