ร่วมงานกับเรา


1. เจ้าหน้าที่ IT support

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ (ปี) :  20 ขึ้นไป

ระดับการศึกษา :  ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 2 ปี
– มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Network การติดตั้งซอฟต์แวร์ และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
– สามารถประกอบ ลงโปรแกรม ซ่อม แก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์ เนตบุ๊ค และ อุปกรณ์ IT ต่าง ๆ
– สามารถติดตั้ง SERVER วางระบบเครือข่าย LAN , WIRELESS LAN , INTERNET
– รักงานบริการ ขยัน ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
– มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต และตรงต่อเวลา
– มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ดูแลระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานได้
– สนับสนุนให้ความช่วยเหลือบริการนักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการทำงานให้หน่วยงานต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ดูแลงาน Maintenance Computer และ Software ต่างๆ
– ให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
– ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
– วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไขเบื้องต้น
– ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


2. เจ้าหน้าที่นักพัฒนาระบบ Software developer

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ (ปี) :  23 ขึ้นไป

ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาระบบ มากกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ในด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น PHP , Net ,C# , Java
– มีความรู้ในการใช้งานภาษาต่างๆ เช่น HTML , CSS , Java Script
– มีความรู้เรื่องการใช้งาน Database คำสั่ง Query ต่างๆที่ใช้ประกอบการพัฒนาระบบ
– มีความรู้ในการพัฒนาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน API ได้
– วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม Web-based Application & Mobile Application
– รักงานบริการ ขยัน ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
– มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต และตรงต่อเวลา
– มีประสบการณ์ด้านออกแบบโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ และออกแบบ Database (ในงานที่ใช้งานจริงต่อเนื่อง  มากกว่า 1 ปี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานภายในองค์กร
 • ออกแบบและพัฒนา Database และ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามความต้องการของหน่วยงานในองค์กร
 • สามารถบริการจัดทำข้อมูลและแนะนำการใช้งาน/แก้ปัญหาได้ เช่น การกรอกข้อมูล , การแนะนำอธิบายการใช้งาน , การออกแบบการแสดงผลเบื้องต้น และการตั้งค่าการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นต้น
 • จัดทำคู่มือแนะนำการใช้งาน (เอกสารและสื่อวีดิโอ) ได้
 • วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไขเบื้องต้น
 • ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3.อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์

คุณสมบัติ

– ระดับการศึกษา :  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

– มีประสบการณ์ในการทำงานและการสอนระดับอุดมศึกษา

– หากมีตำแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านการสอนที่ได้รับมอบหมายในความความรับผิดชอบตลอดรายวิชา
 • ดูแลรับผิดชอบการดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา และพัฒนานักศึกษาตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • รับผิดชอบการทำงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ตามที่ได้รับหมายหมาย
 • สนับสนุนให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ และประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุน การทำงานให้หน่วยงานต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

4.เจ้าหน้าที่สายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ( E-Commerce ) 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1. เพศ : ชาย-หญิง
2. อายุ (ปี ) : 23 ข้ึนไป
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
– สามารถใช้โปรแกรม PS, AI ได้
– ใช้เครื่องมือในการท าการตลาดได้หลากหลายรูปแบบ
– มีความรู้และความเขา้ ใจในพ้ืนฐาน Online & E-Commerce
– มีใจรักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารและประสานงานดี
– มีความคิดสร้างสรรค์และน าเสนอไอเดียใหม่ๆ
ประสบการณ์ : 1-2 ปี ข้ึนไป ข้ึนไปในตาแหน่งงาน Online Marketing /Digital Marketing / E-Commerce
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ทำการตลาดผ่านช่องทาง Social Network
– ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวการตลาดในโลก Online
– จัดเตรียมเครื่องมือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ อัพเดทช่องทาง Social Online ของวิทยาลัย

เช่น Website, Facebook ของวิทยาลัย ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
– คิด Content เพื่อการนำเสนอให้น่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
– วิเคราะห์ วางแผนนำเสนอ และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
– ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสการขาย รวมไปถึงวิเคราะห์คู่แข่ง

เพื่อปรับกลยุทธ์การขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
– ติดตามเทรนด์การใช้สื่อ online ใหม่ๆ และศึกษาพฤติกรรมลูกค้าแต่ละ platform
– ตอบข้อซักถามให้คำแนะนำให้กับลูกค้าทางช่องทาง Social Network หรือทางโทรศัพท์ รวมทั้งดูแล
แก้ไขปัญหากรณีพบปัญหา
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


5.อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ ( 2 อัตรา )

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาบริหารธุรกิจ
 2. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี หากมีผลคะแนนสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานและการสอนระดับอุดมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. หากมีตำแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้จาก www.southeast.ac.th  หรือ ติดต่อได้ที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

คลิก download >>>   แบบฟอร์มการสมัคร

หมายเหตุ  สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบเอกสารการสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

facebook:วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
Phone: 02 744 7356-65
Fax: 02 398 1356

Email : HR@southeast.ac.th