รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.ภัทรดา   รุ่งเรือง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Organization Development) Assumption University
 • M.S. (Master of Business Administration) Schiller International University(USA)
 • ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
 • Caching Skill & Certifiable
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
 • ผู้นำองค์กร (Leadership)

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ
 • กรรมการผู้จัดการ  บริษัท นานารุ่งเรือง  จำกัด
 • ศาสตราจารย์พิเศษ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • หัวหน้าฝ่ายการเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา     ชูประดิษฐ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D.(Dev.Admin) National Institute of Development Administration
 • M.S. (Computer Information System) Assumption University
 • ค.ม. (พื้นฐานการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ค.บ. (เกียรตินิยม)(ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การบริหารการพัฒนา บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์การศึกษา

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • ผู้ช่วยนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ภูษิตย์   วงษ์เล็ก
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (การบริหารอาชีวศึกษา)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การศึกษาบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา – การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูพระนคร

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอรรถวิทย์ หัวหน้าสำนักบริการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • หัวหน้างานวิจัยสถาบันและ รักษาการหัวหน้าสำนักวิจัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • หัวหน้าสำนักวิจัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ศ. พล.ร.ต. หญิงยุวดี เปรมวิชัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ (สาขาสถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • คณิตศาสตร์
 • สถิติ

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  วิทยาลัยเซาธ์อีสธ์บางกอก
 • ที่ปรึกษาสำนักวิจัย  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • กองทัพเรือ