กลุ่มงานงานมาตรฐานวิชาการ

กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการได้ก่อตั้งมาในปีการศึกษา 2561 โดยการรวมกันของ 3 หน่วยงาน  ซึ่งประกอบด้วย สำนักวิชาการ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักสหกิจศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของวิทยาลัยให้มีศักยภาพ มีคุณภาพ โดยกลุ่มงานมาตรฐานวิชการนี้เป็นหน่วยงานสนับสนุน รับผิดชอในงานกำกับมาตรฐานวิชาการ ของวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาก้าวสู่ความเป็นเลิศ ตามนโยบายของวิทยาลัยที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ เป็นผู้บริหาร กำกับ และติดตาม ซึ่งมีภารกิจประกอบด้วย 3 งานหลัก ได้แก่

  1. งานวิชาการ มีหน้าที่กำกับ ติดตาม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน การสอบ ของวิทยาลัยให้มีมาตรฐาน ประสานงานการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรการรับรองมาตรฐานหลักสูตร ระหว่างคณะวิชากับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการในการขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัย
  2. งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลและเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยให้ชุมชนและสังคมรับทราบ
  3. งานสหกิจศึกษา มีหน้าที่สนับสนุนให้บริการและส่งเสริม พัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยการจัดหางานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา และตรงกับสาขาวิชาชีพ จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในทุกด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประสานงานการนิเทศงานสหกิจศึกษาพัฒนาอาชีพนักศึกษาที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

ปรัชญาและปณิธาน

กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ ยึดถือปรัชญาที่ว่า “คุณภาพและความมีมาตรฐานเท่านั้นที่จะผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ” ดังนั้นกลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ จึงตั้งปณิธานในการทำงานไว้ว่า จะดูแลการดำเนินงานด้านวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา สหกิจศึกษา กิจกรรม โครงการ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของวิทยาลัย ตลอดจนกฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้วิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป อย่างยั่งยืน สมกับความตั้งใจของผู้ก่อตั้งวิทยาลัยที่ต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ของการให้การศึกษาของคนในชุมชน และสังคมในจังหวัดสมุทรปราการ

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานมาตฐานประกอบด้วย

  1. ประสานงานระหว่างคณะ สาขาวิชา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการเปิดดำเนินการหลักสูตร การรับรองมาตรฐานหลักสูตร การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
  2. ประสานงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการครู (ก.ค.)
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในทุกระดับ4. ประสานงานการดำเนินการสหกิจศึกษาและพัฒนานักศึกษา ให้ได้ปฏิบัติงานจริงในวิชาชีพที่ศึกษาอยู่

ข.ยุทธศาสตร์

กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการได้จัดทำแนวปฏิบัติและแผนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยยึดถือแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา SBC เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่  3  การส่งเสริมการทำงานแบบมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริการวิชาการสู่ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่  5  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดำรงคำแหน่งทางวิชาการ