เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเซาธือีทส์บางกอกได้จัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ สาขาอาชีพโลจิสติกส์ ขึ้น ณ ห้อง 3510 อาคาร 7 รอบวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก โดยในงานมีผู้เข้าร่วม 25 คนโดยประมาณ โดยมาจาก หลายสถาบันการศึกษาที่มีการเปิดให้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์