รายละเอียดและประเภทของทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาช้างเผือกมัธยมศึกษาสู่บัณฑิต ประเภทเรียนดีเยี่ยมรับทุน 100% จำนวน 24 ทุน
ทุนการศึกษาช้างเผือกมัธยมศึกษาสู่บัณฑิต ประเภทเรียนดีเยี่ยมรับทุน 50% จำนวน 24 ทุน
ทุนการศึกษาช้างเผือกมัธยมศึกษาสู่บัณฑิต ประเภทความสามารถพิเศษทุนเชียร์ลีดเดอร์จำนวน 10 ทุน
ทุนการศึกษาช้างเผือกมัธยมศึกษาสู่บัณฑิต ประเภทความสามารถพิเศษทุนดนตรีสากล จำนวน 5 ทุน
ทุนการศึกษาช้างเผือกมัธยมศึกษาสู่บัณฑิต ประเภทความสามารถพิเศษทุนดนตรีไทย จำนวน 3 ทุน

หมายเหตุ

  1. ทุนการศึกษาที่วิทยาลัยมอบให้เป็นประเภทเรียนดีเยี่ยม 100% เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (ไม่รวมค่าเอกสาร/ตำราและค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
  2. ทุนการศึกษาที่วิทยาลัยมอบให้เป็นประเภทเรียนดีเยี่ยม 50% เรียนโดยเสียค่าใช้จ่าย 50% ตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ไม่รวมค่าเอกสาร/ตำราและค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
  3. ทุนนี้ไม่มีข้อผูกมัดระหว่างผู้ขอรับทุนและวิทยาลัย