วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธือีสท์บางกอกได้จัดการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ ขึ้นในครั้งนี้ได้จัดสอบใน 1 สาขาอาชีพได้แก่ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 21 คน