ตารางสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ (SBC English & IT Exit-Exam) ภาคปกติ