ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพ คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561