คณบดี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ผศ.ดร.อำพล  นววงศ์เสถียร
คณบดีคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

ประวัติการศึกษา

 • รป.ด.   การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บธ.ม.   (การตลาด)การตลาด  มหาวิทยาลัยสยาม
 • น.บ.     นิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)เศรษฐศาสตร์เกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Certificate of CASE WRITING WORKSHOP Logistics Management and Supply Chain
 • THE RICHARD IVEY SCHOOL OF BUSINESS,THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO LONDON, CANADA
 • Certificate of CASE TEACHING WORKSHOP  Logistics Management and Supply Chain  THE RICHARD IVEY SCHOOL OF BUSINESS,THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO LONDON, CANADA

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการจัดการการตลาด
 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • การจัดการธุรกิจครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • คณบดีคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผอ.ผจก.ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • อาจารย์  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยดุสิตธานี
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิตี้เรียลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ
 • บริษัท อโกรอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น จำกัด
 • หัวหน้าสายสินเชื่อ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วท.ม    การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ศ.บ      เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บธ.บ    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ         มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • Visual Studio.NETMicrosoft SQL Server
 • Andriod Studio+Kotlin
 • เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) อาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟแวร์และการประยุกต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 รหัส Certificate Number ISO/IEC 17024-29048

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยณิวัฒนา จ.สุพรรณบุรี
 • พนักงานคอมพิวเตอร์ บริษัท ไมนด์ โซลูชั่น จำกัด กรุงเทพ

ผศ.ดร. จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร
คณบดีคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท Graduate Certificate in Management University of Southern Queensland, Australia
 • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การตลาด
 • การจัดการ
 • การบัญชี
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • อาจารย์ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิดุษฎีบัณฑิต
 • โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประธานหลักสูตรปริญญาโทการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาภาษาและสังคมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • หัวหน้าแผนกภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาและสังคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประธานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาภาษาและสังคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • เลขาธิการสภาคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อาจารย์ประจำวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท เหลี่ยงไถ่อุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด
 • ที่ปรึกษาผู้อำนวยการทางด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งอาชีวศึกษาเอกชน บริษัท อมตะ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • คณบดีคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาณวัฒน์ พลอยเทศ
คณบดี คณะนิติศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขากฎหมายธุรกิจ)
 • นิติศาสตรบัณฑิต

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • กฎหมายมหาชน
 • รัฐธรรมนูญ
 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายแรงงาน

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • คณบดีคณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • เลขานุการ คณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ระยอง
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย/ทนายความ  บริษัท เอ็กซ์เปริท์ลอว์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย/ทนายความ  บริษัท พี.ซี.เอ็ม.จำกัด(มหาชน)
 • นิติกร  การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • ทนายความ  สำนักงานประชุมทองมีทนายความ

ผศ.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 • Sc.D. (Management Systems) University of New Haven, U.S.A.; 2544
 • M.B.A. (Accounting) University of Bridgeport, U.S.A. ; 2534
 • บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2529
 • English as a Second Language Program, Cornell University, 1989

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • Accounting and finance management

ประวัติการทำงาน (อดีต จนถึง ปัจจุบัน)

 • รักษาการคณบดี คณะศิลปศาสตร์ Southeast Bangkok College
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต
 • คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 • คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • Research Assistance, University of New Haven, CT, U.S.A.
 • อาจารย์ประจำสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • Auditing and Management Consultant, SGV-Na Thalang & Co., Ltd. (a member from Arthur Andersen Worldwide Organization)
 • ผู้ตรวจสอบภายใน Central Department Store Co., Ltd.