กิจกรรมนันทนาการ


                  ชีวิตการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกิจกรรม เพราะการศึกษาด้านวิชาการอย่างเดียวแต่ขาดกิจกรรม ก็จะเปรียบเสมือนมีสติปัญญา แต่ขาดการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต  กิจกรรมของนักศึกษาจะเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้นำ มีความเสียสละ รู้จักการทำงานเป็นทีม เรียนรู้ที่จะคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในด้านต่างๆ อย่างสมบูรณ์ อาทิ องค์การนักศึกษา ชมรม และนันทนาการ (Student Union, Club Sport and Leisure) เป็นต้น