กำหนดการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคสมทบ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1
/2562

นักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ)

  • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์      ระหว่างวันที่ 8 – 15 กรกฎาคม 2562

ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)

*นักศึกษาเดินเรียนให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

  • เพิ่ม – ลดรายวิชา                      ระหว่างวันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2562
  • ถอนรายวิชาติด “W” ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

(การถอนรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ

สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-744-7356-65 ต่อ 114-116

                       www.facebook.com/regsbc