นักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ)

• นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 5 – 15 กรกฎาคม 2561
ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
* นักศึกษาเดินเรียนให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา
• เพิ่ม – ลดรายวิชา วันที่ 16 – 26 กรกฎาคม 2561
• ถอนรายวิชาติด “W” ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
(การถอนรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-744-7356-65 ต่อ 114-116
www.facebook.com/สำนักทะเบียนและประมวลผล