กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

นักศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบ(ค่ำ) และภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) ที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2559 และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามกำหนดการ ดังนี้
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.
>> นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนและประมวลผลในวันดังกล่าวเท่านั้น <<

เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของวิทยาลัย
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00
ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายคงค้างกับวิทยาลัย
ได้ดำเนินการแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-744-7357-65 ต่อ 113-116