การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อนุสิทธิ์บัตรและสิทธิบัตร

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการได้จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อนุสิทธิ์บัตรและสิทธิบัตรโดยได้ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยเกษตรและกรมทรัพย์สินทางปัญญา อบรมให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยเพื่อเป็นการเสริมความรู้ด้าน อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร