การลงนามความร่วมมือทางวิชาการการให้บริการสารสนเทศ ระหว่าง ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน


เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการให้บริการสารสนเทศระหว่างห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุมศึกษาเอกชน จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยสันพล และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เพื่อเป็นการให้บริการและเปิดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา อันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการและได้แบ่งปันและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันซึ่งการเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลายนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้พร้อมก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ไปพร้อมกัน