การจัดสัมนาทางวิชาการเรื่อง การปรับตัวและเตรียมความพร้อมทางด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับการทำงานในยุค 4.0 โดยนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมษา