ประกาศ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เพิ่มเติม…click

การเตรียมตัวของมหาบัณฑิตและบัณฑิตใน
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2561-2562
เพิ่มเติม : Click >>>

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกส์
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เพิ่มเติม >>> Cilck <<<

ขอเชิญร่วมการวิจัยในชั้นเรียนและอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2563

เพิ่มเติม…cilck

Life in Southeast

วารสารวิชาการ

บทความทางวิชาการ บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

บริการรับส่งข้อมูลสำหรับงานวิจัย

สมัครเรียน

สมัครเรียนทางออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง

ร่วมงานกับเรา

สำนักทรัพยากรบุคคล