โครงการหลักสูตรระยะสั้น
MatLab Intensive Course
การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น  Matlab เบื้องต้นและการนำไปใช้จริง
วันพฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563
18.00-20.00 น.
เพิ่มเติม…click

ครงการหลักสูตรระยะสั้น
การบริหารการจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 15 – 18 กันยายน 2563
เวลา 08.30 -16.30 น.
เพิ่มเติม…click

โครงการหลักสูตรระยะสั้น
การพัฒนา IoT ด้วยบอร์ด NodeMCU สำหรับงาน Smart Home/Smart Farm
วันที่ 26-28 ตุลาคม 2563
เวลา 08.30-16.30น.
เพิ่มเติม : Click >>>

โครงการหลักสูตรระยะสั้น
การบริหารจัดการและความมั่นคงของระบบเครือข่าย
วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 -16.00 น.
เพิ่มเติม…click

Life in Southeast

วารสารวิชาการ

บทความทางวิชาการ บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

บริการรับส่งข้อมูลสำหรับงานวิจัย

สมัครเรียน

สมัครเรียนทางออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง

ร่วมงานกับเรา

สำนักทรัพยากรบุคคล