การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11
“เบญจมิตรวิชาการ”
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
เพิ่มเติม…click

โครงการหลักสูตรระยะสั้น
เทคนิคการตัดสินใจทางการเงินสำหรับผู้บริหาร
วันที่ 28 พฤษจิกายน 2563
08.00-16.30 น.
เพิ่มเติม…click

โครงการหลักสูตรระยะสั้น
การพัฒนา IoT ด้วยบอร์ด NodeMCU สำหรับงาน Smart Home/Smart Farm
วันที่ 26-28 ตุลาคม 2563
เวลา 08.30-16.30น.
เพิ่มเติม : Click >>>

โครงการหลักสูตรระยะสั้น
การบริหารจัดการและความมั่นคงของระบบเครือข่าย
วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 -16.00 น.
เพิ่มเติม…click


Life in Southeast

SUCCESS START HERE @ SOUTHEAST

วารสารวิชาการ

บทความทางวิชาการ บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

บริการรับส่งข้อมูลสำหรับงานวิจัย

สมัครเรียน

สมัครเรียนทางออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง

ร่วมงานกับเรา

สำนักทรัพยากรบุคคล